Loading...

26 stycznia 2022

1 min.

„Czy mogę podać dziecku lek przeciwzapalny profilaktycznie?”

Jed­na z mam na­pi­sa­ła do nas z py­ta­niem, czy je­śli wi­dzi u dziec­ka pierw­sze ob­ja­wy prze­zię­bie­nia (bez go­rącz­ki) to może pro­fi­lak­tycz­nie po­dać lek prze­ciw­za­pal­ny. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Wi­tam, chcia­łam za­py­tać czy je­śli wi­dzę u dziec­ka po­cząt­ki prze­zie­bie­nia (tj. ka­tar, za­czer­wie­nio­ne gar­dło) mogę po­dać np. Ibum prze­ciw­za­pal­nie?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ibu­pro­fen jest le­kiem o dzia­ła­niu prze­ciw­go­rącz­ko­wym, prze­ciw­bó­lo­wym i fak­tycz­nie prze­ciw­za­pal­nym. Nie ma jed­nak da­nych na­uko­wych, któ­re po­twier­dza­ły­by jego sku­tecz­ność w za­po­bie­ga­niu in­fek­cji wi­ru­so­wych po­przez ha­mo­wa­nie pro­ce­sów za­pal­nych.

Je­śli dziec­ko źle się czu­je, go­rącz­ku­je lub coś je boli i nie ma prze­ciw­ska­zań do jego sto­so­wa­nia – moż­na tę sub­stan­cję po­dać. Nie za­le­ca się jed­nak pro­fi­lak­tycz­ne­go po­da­wa­nia ibu­pro­fe­nu.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

przeziębienietrudne pytania

26 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.