Loading...

28 grudnia 2021

2 min.

„Dziecko często choruje, czy mogę mu jakoś pomóc?”

To już trze­cie prze­zię­bie­nie Two­je­go dziec­ka w tym se­zo­nie od­kąd po­szedł do przed­szko­la. Przed Tobą ko­lej­ne dwa ty­go­dnie sie­dze­nia w domu i wszyst­kie pla­ny w gru­zach. Moż­na mieć dość. Ale czy wie­dzia­łaś, że prze­cięt­ne małe dziec­ko (żłob­ko­wicz, przed­szko­lak) cho­ru­je ok 8-10 razy do roku?

Alicja Jaczewska

Dro­ga Re­dak­cjo, dziec­ko czę­sto cho­ru­je, czy mogę mu ja­koś po­móc? Sły­sza­łam, że wi­ta­mi­na C jest do­bra na od­por­ność.

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po pierw­sze, na­le­ży za­sta­no­wić się co tak na­praw­dę zna­czy „czę­sto”. Prze­cięt­ne małe dziec­ko (żłob­ko­wicz, przed­szko­lak) cho­ru­je ok 8-10 razy do roku. Są to głów­nie in­fek­cje dróg od­de­cho­wych. Zde­cy­do­wa­na więk­szość z nich wy­stę­pu­je w se­zo­nie je­sien­no-zi­mo­wym.

Bio­rąc pod uwa­gę fakt, że ten se­zon to tyl­ko kil­ka mie­się­cy a taka in­fek­cja trwa za­zwy­czaj 1-2 ty­go­dnie, moż­na mieć wra­że­nie, że dziec­ko jest non stop cho­re. O ile dziec­ko prze­cho­dzi te in­fek­cje ła­god­nie i nie wy­ma­ga an­ty­bio­ty­ko­te­ra­pii, nie po­win­no to bu­dzić nie­po­ko­ju.

Je­śli na­to­miast bar­dzo chce­my mieć wpływ na od­por­ność dziec­ka, po­win­ni­śmy mu za­pew­nić przede wszyst­kim zdro­wą die­tę, ak­tyw­ność fi­zycz­ną (zwłasz­cza na świe­żym po­wie­trzu), ade­kwat­ną ilość snu i od­po­czyn­ku, brak stre­su, ubiór ade­kwat­ny do po­go­dy a tak­że dbać o hi­gie­nę i my­cie rąk.

Je­śli cho­dzi o wi­ta­mi­nę C – prze­gląd sys­te­ma­tycz­ny ba­dań z ostat­nich 6 de­kad wy­ka­zał, że przyj­mo­wa­nie wi­ta­mi­ny C w trak­cie in­fek­cji ani nie skra­ca, ani nie zmniej­sza ob­ja­wów prze­zię­bie­nia.

Na­to­miast jej pro­fi­lak­tycz­ne (co­dzien­ne) przyj­mo­wa­nie skra­ca czas prze­zię­bie­nia za­le­d­wie o 8% u do­ro­słych i 14% u dzie­ci. Przy czym naj­więk­szy wpływ jej su­ple­men­ta­cja ma na oso­by in­ten­syw­nie tre­nu­ją­ce (np. ma­ra­toń­czy­ków). Tak­że jak sama wi­dzisz, nie jest to zna­czą­ce dzia­ła­nie.

Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w na­szym ar­ty­ku­le Jak wspie­rać od­por­ność dziec­ka.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

odpornośćtrudne pytaniawitamina C

28 grudnia 2021

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.