Loading...

28 grudnia 2021

1 min.

„Dziecko ma katar – czy może być szczepione?”

Su­mien­nie pil­nu­jesz ka­len­da­rza szcze­pień Two­je­go ma­lu­cha. Ko­lej­ne szcze­pie­nie ma za­pla­no­wa­ne na ju­tro, ale po­ja­wił się u nie­go ka­tar i ka­szel. Co po­win­naś zro­bić? Przyjść z nim pla­no­wo do przy­chod­ni, czy jed­nak prze­ło­żyć wi­zy­tę? Wszyst­ko za­le­ży od tego, czy ma jesz­cze ja­kieś ob­ja­wy.

Alicja Jaczewska

Dro­ga Re­dak­cjo, dziec­ko ma ka­tar czy może być szcze­pio­ne?

Dro­gi Czy­tel­ni­ku,

Prze­ciw­wska­za­niem do szcze­pie­nia jest ostra in­fek­cja prze­bie­ga­ją­ca z go­rącz­ką. Tak więc sam ka­tar nie jest prze­ciw­wska­za­niem. Oczy­wi­ście na­le­ży za­zna­czyć, że ka­tar ka­ta­ro­wi nie­rów­ny. Je­śli dziec­ko roz­po­czy­na in­fek­cję, ma świe­ży ka­tar a ośro­dek zdro­wia ma moż­li­wość prze­ło­że­nia szcze­pie­nia na za kil­ka dni, moż­na roz­wa­żyć taką opcję.

Na­to­miast je­śli ten sam ka­tar trwa od dłuż­sze­go cza­su, stan dziec­ka jest do­bry a in­fek­cja się nie roz­krę­ca – szcze­pie­nie może się od­być. Pa­mię­taj pro­szę, że osta­tecz­na de­cy­zja za­le­ży za­wsze do le­ka­rza kwa­li­fi­ku­ją­ce­go do szcze­pie­nia.

Je­śli szu­kasz wię­cej in­for­ma­cji, zaj­rzyj do na­sze­go ar­ty­ku­łu o kwa­li­fi­ka­cji do szcze­pie­nia. Na pew­no bę­dzie po­moc­ny!

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

katarszczepieniatrudne pytania

28 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.