Loading...

21 marca 2017

12 min.

USG połówkowe ciąży – odpowiadamy na najważniejsze pytania

Kie­dy zgło­sić się na ba­da­nie USG po­łów­ko­we? Ja­kie cho­ro­by/wady pło­du moż­na wy­kryć dzię­ki temu ba­da­niu? Czy USG po­łów­ko­we jest w sta­nie za­pew­nić, że dziec­ko uro­dzi się zdro­we?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

USG po­łów­ko­we w cią­ży, jak sama na­zwa wska­zu­je, jest to ba­da­nie ul­tra­so­no­gra­ficz­ne wy­ko­ny­wa­ne w po­ło­wie cią­ży. Jed­nak na­zwa ta poza ter­mi­nem ba­da­nia dużo wię­cej o nim nie mówi.

USG po­łów­ko­we jest (praw­do­po­dob­nie) naj­waż­niej­szym ba­da­niem USG w ca­łej cią­ży, (co le­karz to opi­nia, któ­re USG jest naj­waż­niej­sze, ale moim oso­bi­stym zda­niem bę­dzie to wła­snie USG po­łów­ko­we). Dziś for­mu­ła tek­stu bę­dzie nie­co inna i po pro­stu będę od­po­wia­dać na wa­sze py­ta­nia.

Kie­dy zgło­sić się na ba­da­nie USG po­łów­ko­we?

Teo­re­tycz­nie prze­dział cza­so­wy na ba­da­nie USG po­łów­ko­we to od 18. do 22. ty­go­dnia cią­ży. A do­kład­nie 18 tyg +0 dni, a 22 tyg + 6 dni. Tyle w teo­rii – w prak­ty­ce wy­glą­da to nie­co in­a­czej.

Po­wiem Wam z do­świad­cze­nia oso­by, któ­ra wy­ko­na­ła ty­sią­ce ta­kich ba­dań, że naj­lep­szy okres jest po­mię­dzy skoń­czo­nym 20. ty­go­dniem (20+0), a jesz­cze nie skoń­czo­nym 22. ty­go­dniem (21+6).

Wy­ni­ka to przede wszyst­kim z wiel­kość dziec­ka na da­nym eta­pie cią­zy. W 18. ty­go­dniu dzie­ciąt­ko ma oko­ło 250 g (przy­po­mi­nam przy oka­zji, że po 14. ty­go­dniu cią­ży nie oce­nia­my już dzie­ciąt­ka po dłu­go­ści ale wła­śnie po ma­sie), a w 22. ty­go­dniu jest dwa razy (2! RAZY) więk­sze i waży oko­ło 500 g.

I te­raz py­ta­nie do Was: czy nie wy­da­je Wam się oczy­wi­ste, że dużo do­kład­niej da się oce­nić struk­tu­ry ana­to­micz­ne, któ­re są już dwa razy więk­sze?

Część struk­tur, ta­kich jak ser­ce czy do­kład­na oce­na twa­rzy dziec­ka jest trud­na przed 20. ty­go­dniem. Czę­sto, gdy pa­cjent­ki przy­cho­dzą np. w 18. ty­go­dniu – „bo już nie mogą się do­cze­kać, a w in­ter­ne­cie jest na­pi­sa­ne, że moż­na od 18. ty­go­dnia” – to ro­bię to ba­da­nie, ale aby mieć pew­ność, że dziec­ko jest zdro­we za­pra­szam pa­cjent­kę po­now­nie po mie­sią­cu.

War­to do­dać, że bar­dzo istot­na jest tu­taj też bu­do­wa cia­ła mamy. Je­że­li ko­bie­ta jest bar­dzo szczu­pła to rze­czy­wi­ście w 18. ty­go­dniu moż­na u 250 g dzie­ciąt­ka oce­nić już wszyst­kie struk­tu­ry obo­wiąz­ko­we w tym ba­da­niu. Lecz je­że­li ko­bie­ta ma BMI oko­ło 30 – to bę­dzie to nie­moż­li­we.

Gór­na gra­ni­ca wie­ku cią­ży do tego ba­da­nia wy­ni­kała kie­dyś z pra­wa, nie tyle z wa­run­ków ana­to­micz­nych, bo teo­re­tycz­nie na­wet 25. ty­dzień był­by od­po­wied­ni do ba­da­nia z oce­ną ca­łej ana­to­mii – dziec­ko do 26. ty­go­dnia ma jesz­cze bar­dzo dużo miej­sca, ob­ra­ca się we wszyst­kie stro­ny, po­ka­zu­jąc każ­da część cia­ła. Koń­czy­ny mogą się wy­pro­sto­wać i moż­na oce­nić ich ru­cho­mość – ALE – ta gór­na gra­ni­ca wy­ni­kała z moż­li­wo­ści prze­rwa­nia cią­ży przed koń­cem 22 ty­go­dnia, gdy wy­ste­po­wa­ły wady le­tal­ne pło­du. Jed­nak­że obec­nie obo­wią­zu­ją­ce pra­wo nie umoż­li­wia już tej opcji. Dla­te­go, też ba­da­nie po­łów­ko­we spo­koj­nie mo­że­my wy­ko­nać póź­niej.

Ja­kie cho­ro­by/wady pło­du moż­na wy­kryć?

To jest py­ta­nie na cały pod­ręcz­nik dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej, ale po­sta­ram się od­po­wie­dzieć zro­zu­mia­le, a za­ra­zem skró­to­wo.

W ba­da­niu USG po­łów­ko­wym oce­nia­my całą ana­to­mię, czy­li bu­do­wę cia­ła dziec­ka – od czub­ka gło­wy do ma­łe­go pal­ca u sto­py. Jed­nak za­nim oce­ni­my ana­to­mię mie­rzy­my dziec­ko – stan­dar­do­we po­mia­ry to:

 • BPD – bi­pa­rie­tal dia­me­ter – wy­miar dwu­cie­mie­nio­wy – po­tocz­nie sze­ro­kość głów­ki pło­du,
 • HC – head cir­cum­fe­ren­ce – ob­wód głów­ki pło­du,
 • TCD – trans­ce­re­bel­lar dia­me­ter – sze­ro­kość móżdż­ka (to taka waż­na struk­tu­ra z tyłu gło­wy, co cie­ka­we dłu­gość TCD na tym eta­pie cią­ży od­po­wia­da jej wie­ko­wi – je­że­li zu­peł­nie nie zna­my wie­ku cią­ży to na po­sta­wie TCD mo­że­my ją oce­nić do 25 mm – TCD rów­na się wiek cią­ży np. 18 mm = 18 ty­go­dni – jest to bar­dzo przy­dat­ne u ko­biet któ­re dłu­go nie wie­dzia­ły, że są w cią­ży),
 • CM – ci­ster­na ma­gna – zbior­nik wiel­ki mó­zgu oraz Vp – po­ste­rior ven­tric­le – róg tyl­ny ko­mo­ry bocz­nej mó­zgu – są to fi­zjo­lo­gicz­ne miej­sca gdzie w mó­zgu zbie­ra się płyn, wy­mia­ry nie po­win­ny przez całą cią­że prze­kra­czać 10mm,
 • NF– nu­chal fold – fałd kar­ko­wy – od­po­wied­nik prze­zier­no­ści kar­ku w I try­me­strze, je­den z mar­ke­rów ze­spo­łu Do­wna, nie po­wi­nien prze­kra­czać 6mm,
 • AC– ab­do­mi­nal cir­cum­fe­ren­ce – ob­wód brzusz­ka pło­du,
 • FL – fe­mur length – dłu­gość ko­ści udo­wej pło­du,
 • HL – hu­me­rus length – dłu­gość ko­ści ra­mien­nej pło­du.

Po­mia­ry mają nor­my dla każ­de­go wie­ku cią­ży i zmie­nia­ją się z każ­dym dniem, dla­te­go nie jest moż­li­we po­da­nie ogól­nych norm.

Na­stęp­nie na pod­sta­wie wzo­ru ma­te­ma­tycz­ne­go bio­rą­ce­go pod uwa­gę BPD, HC, AC oraz FL ob­li­cza się przy­bli­żo­ną masę pło­du EFW (es­ti­ma­ted fe­tal we­ight).

Po wy­ko­na­niu po­mia­rów lub rów­no­le­gle z nimi – to za­le­ży od pre­fe­ren­cji le­ka­rza i jego wła­snej tech­ni­ki – oce­nia się bu­do­wę cia­ła dziec­ka:

 • Oce­nia­my gło­wę – bu­do­wę twa­rzy, czy nie ma roz­sz­cze­pów, czy pro­fil wy­glą­da pra­wi­dło­wo (wie­le wad ge­ne­tycz­nych prze­bie­ga z nie­pra­wi­dło­wym pro­fi­lem twa­rzy), bu­do­wę struk­tur mó­zgo­wia – czy są sy­me­trycz­ne i pra­wi­dło­wo wy­kształ­co­ne, czy jest pra­wi­dło­wa ilość pły­nu mó­zgo­wo – rdze­nio­we­go (czy nie ma wo­do­gło­wia, zwa­ne­go pra­wi­dło­wo w tym okre­sie cią­ży wen­tri­ku­lo­me­ga­lią).
 • Na­stęp­nie oce­nia­my bu­do­wę szyi – czy nie ma wola tar­czy­co­we­go, czy nie ma obrzę­ku kar­ku.
 • W na­stęp­nej ko­lej­no­ści przy­glą­da­my się klat­ce pier­sio­wej – oce­nia­my przede wszyst­kim bu­do­wę ser­ca, nie tyl­ko czy ser­ce nie ma wad ana­to­micz­nych, ale rów­nież funk­cję za­sta­wek – naj­częst­szy ro­dzaj wad roz­po­zna­wa­ny w USG po­łów­ko­wym to wła­śnie wady ser­ca.
 • Po­tem oce­nia­my bu­do­wę płuc- nie są one jesz­cze w peł­ni wy­kształ­co­ne, ale je­że­li ist­nie­je wada bu­do­wy płuc to bę­dzie ona już wi­docz­na na tym eta­pie.
 • Bar­dzo waż­na jest oce­na jamy brzusz­nej – oce­nia­my bu­do­wę i wiel­kość żo­łąd­ka – świad­czy ona o droż­no­ści prze­wo­du po­kar­mo­we­go, na przy­kład przy atre­zji (nie­wy­kształ­ce­niu) się prze­ły­ku żo­łą­dek bę­dzie bar­dzo mały albo nie­wi­docz­ny, na­to­miast roz­dę­ty, wręcz po­dwój­ny żo­łą­dek może świad­czyć o nie­droż­no­ści dwu­nast­ni­cy lub jesz­cze dal­szej czę­ści prze­wo­du po­kar­mo­we­go. Oce­nia­my rów­nież bu­do­wę ne­rek oraz pę­che­rza mo­czo­we­go.
 • Na tym po­zio­mie oce­nia­my rów­nież pę­pek – czy pę­po­wi­na pra­wi­dło­wo wcho­dzi do brzu­cha, czy nie ma prze­pu­kli­ny, oce­nia­my też bu­do­wę pę­po­wi­ny – pra­wi­dło­wo jest ona trój­na­czy­nio­wa (ma dwie tęt­ni­ce i jed­ną żyłę).
 • Ko­lej­nym eta­pem jest oce­na na­rzą­dów rod­nych – nie cho­dzi tu na­wet o oce­nę płci, po­nie­waż ro­dzi­ce chcą wie­dzieć na jaki ko­lor ma­lo­wać po­ko­ik czy ja­kie imię wy­brać – cho­dzi o to, że w tym re­jo­nie cia­ła rów­nież mogą znaj­do­wać się wady wro­dzo­ne – np. nie­zróż­ni­co­wa­ne na­rzą­dy płcio­we, albo guzy , dla­te­go też oce­na na­rzą­dów płcio­wych nie jest fa­na­be­rią tyl­ko jest obo­wiąz­ko­wym ele­men­tem USG po­łów­ko­we­go – oczy­wi­ście je­że­li ro­dzi­ce nie ży­czą so­bie znać płci, to na wy­ni­ku po­win­no być na­pi­sa­ne „pra­wi­dło­we na­rzą­dy płcio­we” – bez ozna­cze­nia czy są mę­skie czy żeń­skie.
 • W dal­szej ko­lej­no­ści oce­nia­my koń­czy­ny gór­ne i dol­ne – oce­nia­my ko­ści koń­czyn, pa­łecz­ki u dło­ni i stóp oraz czy ru­cho­mość koń­czyn jest pra­wi­dło­wa.
 • Bar­dzo waż­na jest oce­na krę­go­słu­pa – sto­sun­ko­wo czę­stą wadą, naj­czę­ściej zwią­za­ną z nie­do­bo­rem kwa­su fo­lio­we­go, jest roz­sz­czep krę­go­słu­pa. Naj­ła­twiej oce­nić krę­go­słup jak dziec­ko się do ba­da­nia ob­ró­ci ple­ca­mi. Przy roz­sz­cze­pie krę­go­słu­pa wi­dać rów­nież zmia­ny w bu­do­wie mó­zgo­wia i to za­zwy­czaj jest już pierw­sza su­ge­stia tej wady.

Oczy­wi­ście ko­lej­ność ba­da­nych na­rzą­dów wca­le nie musi być taka jak opi­sa­łam po­wy­żej, bę­dzie ona wy­ni­ka­ła z po­zy­cji dziec­ka. Le­karz do­sto­so­wu­je ko­lej­ność ba­da­nia or­ga­nów do swo­je­go ma­lut­kie­go pa­cjen­ta. Naj­wy­god­niej jest jak dziec­ko się kil­ka razy ob­ró­ci w trak­cie ba­da­nie – wte­dy moż­na oce­nić wszyst­kie na­rzą­dy i struk­tu­ry z wie­lu stron cia­ła.

Poza samą oce­ną na­rzą­dów pod­czas ba­da­nia USG po­łów­ko­we­go oce­nia­my rów­nież gru­pę tak zwa­nych mar­ke­rów wad ge­ne­tycz­nych. Jest ich bar­dzo wie­le, ale wy­mie­nię naj­waż­niej­sze – dłu­gość ko­ści no­so­wej, gru­bość fał­du kar­ko­we­go, sze­ro­kość mied­ni­czek ner­ko­wych, dłu­gość ko­ści udo­wych, echo­ge­nicz­ność je­lit, tor­bie­le splo­tów na­czy­niów­ko­wych.

Bie­rze­my je po­now­nie pod uwa­gę oce­nia­jąc ry­zy­ko wy­stą­pie­nia wad chro­mo­so­mal­nych ta­kich jak np. ze­spół Do­wna. Jed­nak czu­łość tych mar­ke­rów, mimo, że jest ich dużo wię­cej niż w pierw­szym try­me­strze jest zde­cy­do­wa­nie niż­sza i mniej spe­cy­ficz­na niż mar­ke­ry mie­rzo­ne w USG ge­ne­tycz­nym (w 11-13 ty­go­dniu cią­ży).

Czy USG po­łów­ko­we jest w sta­nie za­pew­nić, że dziec­ko uro­dzi się zdro­we?

Nie­ste­ty nie ma ta­kie­go ba­da­nia, któ­re da nam gwa­ran­cję uro­dze­nia zdro­we­go dziec­ka. Jed­nak pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ne USG po­łów­ko­we, jest naj­lep­szym ba­da­niem, któ­re wy­klu­cza gro wad wro­dzo­nych z ja­ki­mi dziec­ko może się uro­dzić.

Trud­no mi tu po­dać kon­kret­ne sta­ty­sty­ki, ale mniej wię­cej 90% wad wro­dzo­nych moż­na roz­po­znać pod­czas pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ne­go ba­da­nia USG po­łów­ko­we­go.

Co to zna­czy pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ne?

Ba­da­nie po­wi­nien wy­ko­nać le­karz, któ­ry jest do­świad­czo­nym spe­cja­li­stą w USG oraz dia­gno­sty­ce pre­na­tal­nej – czę­sto Wasz le­karz pro­wa­dzą­cy ode­śle Was do in­ne­go le­ka­rza (bar­dzo do­brze, świad­czy to o tym, że ma­cie do­bre­go i świa­do­me­go le­ka­rza pro­wa­dzą­ce­go) – chy­ba, że wasz le­karz sam się w tym spe­cja­li­zu­je (za­wsze mo­że­cie jego spy­tać).

Ist­nie­ją cer­ty­fi­ka­ty FMF oraz PTG do wy­ko­ny­wa­nia tego ba­da­nia – jed­nak jest wie­le bar­dzo do­brych le­ka­rzy, któ­rzy nie­ko­niecz­nie te cer­ty­fi­ka­ty po­sia­da­ją, a ba­da­nie wy­ko­na­ją pra­wi­dło­wo. (W od­róż­nie­niu od USG ge­ne­tycz­ne­go w 11.-13. ty­go­dniu – do wy­ko­na­nia któ­re­go le­karz obo­wiąz­ko­wo po­wi­nien mieć cer­ty­fi­kat FMF. Jest to inny cer­ty­fi­kat niż do wy­ko­ny­wa­nia ba­da­nia USG po­łów­ko­we­go).

Le­karz po­wi­nien po­świe­cić na ba­da­nie oko­ło 20 mi­nut i po­wi­nien zba­dać pa­cjent­kę za­rów­no son­dą prze­zbrzusz­ną, jak i son­dą do­po­chwo­wą (Dla­cze­go? O tym bę­dzie w jed­nym z ko­lej­nych py­tań).

Czy w USG po­łów­ko­wym do­brze wi­dać wady ser­dusz­ka, czy trze­ba ro­bić szcze­gó­ło­we echo ser­ca pło­du?

Wszyst­ko za­le­ży od wa­run­ków ba­da­nia (wagi mamy, po­zy­cji dziec­ka) – jed­nak u więk­szo­ści osób wy­star­czy wy­ko­na­nie „prze­sie­wo­wej oce­ny ser­ca pło­du” w po­sta­ci uwi­docz­nie­nia dwóch pra­wi­dło­wych prze­kro­jów – na­zy­wa­ją się one – prze­krój przez czte­ry jamy ser­ca (4 cham­ber view) oraz prze­krój przez trzy głów­ne na­czy­nia śród­pier­sia (3 ves­sel view).

Uzy­sku­jąc te dwa ob­ra­zy mo­że­my wy­klu­czyć pra­wie 90% wad ser­ca. Je­że­li le­ka­rzo­wi nie uda­je się uwi­docz­nić tych dwóch pra­wi­dło­wych prze­kro­jów lub je­że­li wy­da­ją się one mu po­dej­rza­ne to wte­dy zde­cy­do­wa­nie po­wi­nien skie­ro­wać pa­cjent­kę na bar­dziej szcze­gó­ło­we ba­da­nie ser­dusz­ka pło­du u spe­cja­li­sty w tym za­kre­sie.

Mie­rze­nie dłu­go­ści szyj­ki ma­ci­cy – czy le­karz ma obo­wią­zek to zro­bić pod­czas tego ba­da­nia?

Pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ny po­miar dłu­go­ści szyj­ki ma­ci­cy moż­na wy­ko­nać je­dy­nie pod­czas ba­da­nia USG prze­zpo­chwo­we­go. Jest to obec­nie naj­do­kład­niej­sze ba­da­nie w oce­nie ry­zy­ka po­ro­du przed­wcze­sne­go i po­win­no być wy­ko­ny­wa­ne u każ­dej pa­cjent­ki.

Od 2016 roku we­dług wy­tycz­nych NFZ każ­da pa­cjent­ka po­win­na mieć zmie­rzo­ną szyj­kę ma­ci­cy pod­czas USG po­łów­ko­we­go. Dłu­gość szyj­ki po­win­na być więk­sza niż 25 mm – je­że­li jest krót­sza to mo­że­my wdro­żyć me­to­dy pro­fi­lak­ty­ki po­ro­du przed­wcze­sne­go, ta­kie jak pro­ge­ste­ron do­po­chwo­wy, szew szyj­ko­wy lub pes­sar.

Czy to praw­da, że waga dziec­ka z USG po­łów­ko­we­go ma się ni­jak do wagi uro­dze­nio­wej dziec­ka?

Tak, to za­sad­ni­czo praw­da. Waga dziec­ka bę­dzie inna z każ­dym dniem i bę­dzie głow­nie za­le­żeć od tego czy ba­da­nie jest zro­bio­ne w 18. czy w 22. ty­go­dniu cią­ży. Oczy­wi­ście ist­nie­ją prze­dzia­ły norm (per­cen­ty­le) dla każ­de­go z tych wie­ków cią­żo­wych i masy dzie­ciąt­ka im od­po­wia­da­ją­cym, ale tak dłu­go jak dziec­ko mie­ści się w nor­mie to nie moż­na na tej pod­sta­wie oce­nić jaka bę­dzie masa przy po­ro­dzie.

Co wię­cej – je­że­li dziec­ko jest po­ni­żej nor­my lub po­wy­żej nor­my dla da­ne­go wie­ku cią­ży w tym ba­da­niu, to w pierw­szej ko­lej­no­ści po­win­ni­śmy po­dej­rze­wać, że dziec­ko jest kil­ka dni młod­sze lub star­sze i spraw­dzić czy wiek cią­ży był do­brze ob­li­czo­ny w pierw­szym try­me­strze niż po­dej­rze­wać, że dziec­ko nie­pra­wi­dło­wo ro­śnie.

Jak to zro­bi­my i wiek się zga­dza, a dziec­ko nie mie­ści się w nor­mach – to bar­dzo, ale to bar­dzo rzad­ko przy mniej­szym dziec­ku może to świad­czyć o wcze­snej hi­po­tro­fii i nie­wy­dol­no­ści ło­ży­ska (cza­sa­mi wy­ni­ka­ją­cej z wad ge­ne­tycz­nych). W tej sy­tu­acji trze­ba ba­da­nie po­wtó­rzyć za 2 ty­go­dnie i oce­nić wzra­sta­nie dziec­ka. Na­to­miast je­że­li dziec­ko jest więk­sze niż nor­my prze­wi­du­ją (a wiek cią­ży jest do­brze ob­li­czo­ny), to po­win­ni­śmy w pierw­szej ko­lej­no­ści wy­klu­czyć cu­krzy­cę cią­żo­wą wy­ko­nu­jąc test z ob­cią­że­niem glu­ko­zą (OGTT).

Czy ba­da­nie USG po­łów­ko­we jest wy­star­cza­ją­ce czy ko­niecz­ne jest wy­ko­na­nie USG w III try­me­strze?

We­dług mnie jest ko­niecz­ne, po­nie­waż USG w III try­me­strze przede wszyst­kim mówi nam o tym, jak funk­cjo­nu­je ło­ży­sko – czy nie jest nie­wy­dol­ne i czy dziec­ko pra­wi­dło­wo ro­śnie.

Jed­nak poza tym ist­nie­je kil­ka wad, któ­re mogą się ob­ja­wić do­pie­ro w III try­me­strze – część prze­pu­klin prze­po­ny, nie­droż­no­ści prze­wo­du po­kar­mo­we­go, wad ne­rek lub wad roz­wo­jo­wych ser­ca, wady roz­wo­ju koń­czyn, np. skró­ce­nie koń­czyn przy achon­dro­pla­zji może być do­pie­ro wi­docz­ne wła­śnie w III try­me­strze.

Jak przy­go­to­wać się do USG po­łów­ko­we­go?

Nie trze­ba się szcze­gól­nie przy­go­to­wy­wać. Pę­cherz mo­czo­wy nie musi być peł­ny, ale je­że­li bę­dzie to nic się nie sta­nie. Jed­nak przed ba­da­niem prze­zpo­chwo­wym USG po­win­no się pę­cherz opróż­nić. Moż­na za­brać ze sobą coś słod­kie­go – sok lub ba­ton – cza­sa­mi jak dziec­ko śpi w nie­ko­rzyst­nej do ba­da­nia po­zy­cji to moż­na za po­mo­cą cu­kru je obu­dzić – nie za­wsze to dzia­ła. 😉

U nie­któ­rych ko­biet sto­so­wa­nie tłu­stych kre­mów lub olej­ków prze­ciw roz­stę­pom nie­co po­gar­sza ja­kość ob­ra­zu USG (nie jest tak u każ­de­go), ale na wszel­ki wy­pa­dek war­to tego dnia brzu­cha nie kre­mo­wać. Je­że­li przyj­mu­jesz leki do­po­chwo­we, to mo­żesz je nor­mal­nie przed ba­da­niem przyj­mo­wać jak do­tych­czas za­le­co­no.

Czy USG po­łów­ko­we może się in­a­czej na­zy­wać?

Część osób na­zy­wa jw USG ge­ne­tycz­nym II try­me­stru, USG re­fe­ren­cyj­nym, USG 18.-22. ty­go­dnia, USG ana­to­micz­nym pło­du – pew­nie ist­nie­ją jesz­cze inne na­zwy. Za­sad­ni­czo na­pi­sa­łam wam wszyst­ko co się spraw­dza w USG w po­ło­wie cią­ży – co KAŻ­DA pa­cjent­ka po­win­na mieć spraw­dzo­ne, nie­za­leż­nie od wie­ku i wy­wia­du, i nie­za­leż­nie od tego jak się na­zy­wa to ba­da­nie.

Po an­giel­sku to ba­da­nie na­zy­wa się ano­ma­ly scan – bo spraw­dza­my czy dziec­ko nie ma od­chy­leń od nor­my w bu­do­wie ana­to­micz­nej.

Czy pod­czas USG po­łów­ko­we­go ba­da­my coś jesz­cze poza dziec­kiem i szyj­ką ma­ci­cy?

Tak, oce­nia­my ilość wód pło­do­wych, za­zwy­czaj na do­świad­czo­ne oko. Dość do­brze wi­dać, że jest ich pra­wi­dło­wa ilość je­że­li dziec­ko ma wy­star­cza­ją­co miej­sca do ru­chu i wi­docz­ne są w koło dziec­ka kie­szon­ki pły­nu (czar­ne w USG). Oce­nia­my rów­nież bu­do­wę, ale przede wszyst­kim lo­ka­li­za­cję ło­ży­ska.

Po­win­no ono być przy­najm­niej 2 cm od uj­ścia we­wnętrz­ne­go szyj­ki ma­ci­cy, wte­dy mó­wi­my, że jest wy­so­ko i nie przo­du­je. U oko­ło 1/10 ko­biet ło­ży­sko bę­dzie ni­sko – nie mar­tw­cie się – u ko­lej­nych 90% z Was ło­ży­sko wraz ze wzro­stem ma­ci­cy bę­dzie wy­so­ko. Trze­ba to po pro­stu po­now­nie spraw­dzić po kil­ku ty­go­dniach.

Ile trwa USG po­łów­ko­we?

(Wie­le osób py­ta­ło – czy ba­da­nie może trwać 5 mi­nut – trud­no mi się do tego od­nieść. Wy­da­je mi się, że peł­ne USG po­łów­ko­we na­wet przy ide­al­nych wa­run­kach bę­dzie trwa­ło dłu­żej. Same po­mia­ry w naj­lep­szym wy­pad­ku zaj­mu­ją oko­ło 2-3 mi­nut. Przy­znam się szcze­rze, że raz zro­bi­łam ba­da­nie w 7 mi­nut, ale było to na proś­bę pa­cjent­ki bez USG prze­zpo­chwo­we­go i dziec­ko na­praw­dę ide­al­nie le­ża­ło, a pa­cjent­ka mia­ła oba­wy (nie­za­sad­ne) co do bez­pie­czeń­stwa ba­dań USG i chcia­ła jak naj­krót­sze ba­da­nie.

Za­zwy­czaj ba­da­nie trwa oko­ło 20 mi­nut, jak pi­sa­łam, a zda­rza się, że i dużo dłu­żej bo pa­cjent­kę kil­ka­krot­nie wy­sy­ła­my na „spa­cer”, aby zmie­nić po­zy­cję pło­du).

Na ko­niec po­zdro­wie­nia od Wan­dzi – na­szej mo­del­ki do dzi­siej­szych zdjęć.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
badania w ciążyciążaII trymestrUSG

21 marca 2017

12 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa