Loading...

29 marca 2017

3 min.

Pływanie w ciąży – czy jest bezpieczne?

Je­steś w cią­ży. Są wa­ka­cje – chcesz po­pły­wać, ale nie wiesz czy to bez­piecz­ne? Tu­taj znaj­dziesz od­po­wie­dzi na wszyst­kie nur­tu­ją­ce Cię py­ta­nia – czy ba­sen sprzy­ja in­fek­cjom i czy woda w ba­se­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób szko­dzi dziec­ku.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Bar­dzo wie­le pa­cjen­tek mnie o to pyta, py­ta­cie o to też wy – więc dziś szyb­ki post na te­mat, któ­ry mi oso­bi­ście wy­da­je się oczy­wi­sty, ale już się na­uczy­łam, że je­że­li cho­dzi o cią­że to oczy­wi­sto­ści nie ma – za­tem:

Czy moż­na pły­wać w ba­se­nie w cią­ży?

Oczy­wi­ście, że moż­na. Nie dość, że moż­na to jest to praw­do­po­dob­nie naj­zdrow­sza i naj­bar­dziej za­le­ca­na ak­tyw­ność fi­zycz­na dla ko­biet cię­żar­nych.

Dla­cze­go tak ogól­nie pły­wa­nie jest zdro­we?

 1. Pły­wa­nie jest spor­tem nie­ura­zo­wym.
 2. Pły­wa­nie roz­wi­ja rów­no­mier­nie wszyst­kie mię­śnie cia­ła.
 3. Kie­dy je­ste­śmy za­nu­rze­ni w wo­dzie to na­sza od­czu­wal­na waga wy­no­si oko­ło 1/10 na­szej rze­czy­wi­stej wagi – pły­wa­nie nie ob­cią­ża sta­wów.

W cią­ży do­dat­ko­wo:

 1. Pły­wa­nie bar­dzo ko­rzyst­nie wpły­wa na dość czę­sto po­ja­wia­ją­ce się obrzę­ki koń­czyn.
 2. Pły­wa­nie wpły­wa ko­rzyst­nie na le­cze­nie ży­la­ków koń­czyn i sro­mu w cią­ży.
 3. Pły­wa­nie po­przez przyj­mo­wa­nie po­zy­cji „bar­dziej zwie­rzę­cej” sprzy­ja ob­ró­ce­niu się dziec­ka głów­ką w dół w III try­me­strze.
 4. Pły­wa­nie po­ma­ga utrzy­mać pra­wi­dło­wą masę cia­ła co zmniej­sza ry­zy­ko wie­lu po­wi­kłań w cią­ży ta­kich jak: cu­krzy­ca cią­żo­wa, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze czy na­wet po­ród przez ce­sar­skie cię­cie.
 5. Pły­wa­nie uspraw­nia mię­śnie brzu­cha i mied­ni­cy. Są ba­da­nia, że u ko­biet, któ­re re­gu­lar­nie pły­wa­ją po­ród na­tu­ral­ny jest nie­co szyb­szy i spraw­niej­szy.
 6. Pły­wa­nie jest jed­ną z naj­lep­szych te­ra­pii na bóle ple­ców oraz bóle zwią­za­ne z bar­dzo czę­stą w cią­ży rwą kul­szo­wą.
 7. U czę­ści ko­biet, chłód po­przez za­nu­rze­nie oraz wy­si­łek fi­zycz­ny ko­rzyst­nie wpły­wa na mdło­ści w I try­me­strze.
 8. Pły­wa­nie wpły­wa ko­rzyst­nie u ko­biet z za­bu­rze­nia­mi snu w cią­ży.

Pew­nie jak­bym się sku­pi­ła to bym jesz­cze kil­ka ar­gu­men­tów zna­la­zła, dla­cze­go pły­wa­nie jest za­le­ca­ne w cią­ży. Ale może wy chce­cie je wy­pi­sać z wła­sne­go do­świad­cze­nia w ko­men­ta­rzach. Bę­dzie mi miło. 🙂

Za­nim skoń­czę ten ar­ty­kuł kil­ka waż­nych kon­kre­tów.

Czy pły­wać w ba­se­nie, w mo­rzu czy w je­zio­rze?

Ba­sen jest zde­cy­do­wa­nie naj­bez­piecz­niej­szy, ale je­że­li stan wody w mo­rzu i w je­zio­rze jest spraw­dzo­ny to moż­na w cią­ży tak­że tam pły­wać. War­to jed­nak wte­dy pły­wać w to­wa­rzy­stwie i pod okiem ra­tow­ni­ka.

Czy woda w ba­se­nie nie szko­dzi dziec­ku?

Było na ten te­mat wie­le ba­dań i obec­nie sto­so­wa­ne che­mi­ka­lia do de­zyn­fek­cji wody ba­se­no­wej są zu­peł­nie bez­piecz­ne. Nie ma żad­nych po­wią­zań po­mię­dzy pły­wa­niem w ba­se­nach pu­blicz­nych a wa­da­mi wro­dzo­ny­mi (wręcz zna­la­złam ba­da­nie, że ko­bie­ty któ­re re­gu­lar­nie pły­wa­ły rza­dziej mia­ły dzie­ci z wa­da­mi – choć nie wia­do­mo w ja­kim do­kład­nie me­cha­ni­zmie).

A co z ba­se­na­mi ter­mal­ny­mi?

Wszyst­ko za­le­ży do tem­pe­ra­tu­ry w tych ba­se­nach, w cią­ży po­win­ni­ście uni­kać ba­se­nów i ja­cuz­zi z tem­pe­ra­tu­rą po­wy­żej 35 stop­ni. Nie dość, że po­zo­sta­wa­nie w ta­kiej tem­pe­ra­tu­rze po­wy­żej 10 mi­nut może być nie­ko­rzyst­ne dla ukrwie­nia ło­ży­ska to do­dat­ko­wo w ta­kiej tem­pe­ra­tu­rze dużo ła­twiej roz­wi­ja­ją się róż­ne za­raz­ki. Tak­że ba­se­nów ter­mal­nych w cią­ży ra­czej bym nie za­le­ca­ła.

Czy są sy­tu­acje w cią­ży kie­dy NIE WOL­NO pły­wać?

Tak, taką sy­tu­acją bę­dzie:

 • od­pły­wa­nie pły­nu owo­dnio­we­go,
 • za­gra­ża­ją­ce po­ro­nie­nie lub po­ród przed­wcze­sny,
 • krwa­wie­nie z dróg rod­nych,
 • ak­tyw­na in­fek­cja po­chwy i sro­mu.

Czy ba­sen sprzy­ja in­fek­cjom?

U więk­szo­ści ko­biet nie. Ale je­że­li wiesz, że masz ten­den­cje do in­fek­cji po­chwy to naj­le­piej po ba­se­nie za­sto­so­wać pro­bio­tyk do­po­chwo­wy i sto­so­wać go co kil­ka dni. Pro­bio­ty­ki za­pew­nia­ją pra­wi­dło­wą flo­rę bak­te­ryj­ną w po­chwie i bar­dzo sku­tecz­nie za­po­bie­ga­ją in­fek­cjom. Jest ich bar­dzo wie­le na ryn­ku, wszyst­kie są bez­piecz­ne w cią­ży.

Jak się ubrać na ba­sen w cią­ży?

Nie ma to zna­cze­nia, nie ma ko­niecz­no­ści za­kry­wa­nia brzu­cha je­że­li tego nie chcesz, mo­żesz za­ło­żyć swój przed­cią­żo­wy ko­stium, je­że­li chcesz za­sło­nić brzuch to po­le­cam ko­stiu­my dwu­czę­ścio­we o kro­ju tak zwa­nym tan­ki­ni – czy­li majt­ki i do tego taka jak­by ko­szul­ka któ­ra do­pa­so­wu­je się ra­zem wa­szym ro­śnię­ciem do wiel­ko­ści brzu­cha.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
basenciąża

29 marca 2017

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa