Loading...

21 grudnia 2016

2 min.

Manicure hybrydowy w ciąży

Ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy ma całe rze­sze fa­nek. I nic dziw­ne­go, pięk­nie wy­glą­da i jest nie­sa­mo­wi­cie trwa­ły. Czy moż­na go bez­piecz­nie no­sić rów­nież w cią­ży i być pew­ną, że nie wy­pły­wa on ne­ga­tyw­nie na płód?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Tyle ko­biet mnie o to pyta w wia­do­mo­ściach i ko­men­ta­rzach, że od­po­wia­dam na to py­ta­nie przy­najm­niej dwa razy dzien­nie! Nad­szedł czas, by roz­pra­wić się z tym mi­tem. Nie będę się wiel­ce roz­pi­sy­wać, bo od­po­wiedź jest pro­sta.

Czy moż­na ro­bić ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy w cią­ży? Moż­na! Moż­na mieć ro­bio­ny, ro­bić in­nym, ro­bić so­bie.

Nie ma żad­nych do­wo­dów, żeby to w ja­ki­kol­wiek spo­sób, wpły­wa­ło na płód.

Ja pra­wie całą cią­żę z Ro­ge­rem, mia­łam pa­znok­cie hy­bry­do­we i co wię­cej ok. 25 ty­go­dnia od­kry­łam moż­li­wość ro­bie­nia so­bie ma­ni­cu­re’u sa­mo­dziel­nie. Za­tem zna­cie moją od­po­wiedź.

Czy my­śli­cie, że gdy­bym mia­ła naj­mniej­sze wąt­pli­wo­ści co do bez­pie­czeń­stwa tej me­to­dy, to bym ry­zy­ko­wa­ła we wła­snej cią­ży?

Jest tyl­ko jed­no ale. Je­że­li ro­bi­cie so­bie hy­bry­dę lub inny ma­ni­cu­re w sa­lo­nie (albo u ko­le­żan­ki), to mu­si­cie mieć do wy­ci­na­nia skó­rek wła­sne przy­rzą­dy albo mieć pew­ność, że te któ­re będą uży­wa­ne, są wy­ste­ry­li­zo­wa­ne!

Ry­zy­ko groź­nych in­fek­cji ist­nie­je, je­że­li sprzęt nie bę­dzie pra­wi­dło­wo przy­go­to­wa­ny.

Jak roz­po­znać czy sprzęt jest wy­ste­ry­li­zo­wa­ny a nie tyl­ko umy­ty? Musi być wy­ję­ty z ta­kich spe­cjal­nych „opa­ko­wań ste­ry­li­za­cyj­nych”. Zwra­caj­cie na to uwa­gę. Pod tym wzglę­dem, ro­bie­nie so­bie ma­ni­cu­re’u hy­bry­do­we­go w domu, wła­snym sprzę­tem, rze­czy­wi­ście bę­dzie naj­bez­piecz­niej­szą me­to­dą w cią­ży.

Zdej­mo­wać moż­na la­kier hy­bry­do­wy też nor­mal­nie, albo pły­nem albo fre­zar­ką jak wo­li­cie. Jed­no i dru­gie jest bez­piecz­ne w cią­ży.

Czy w tym te­ma­cie ma­cie jesz­cze ja­kieś py­ta­nia? A może sku­tecz­nie wy­czer­pa­łam te­mat i żad­na z was nie bę­dzie mia­ła już wąt­pli­wo­ści?

PS. To samo do­ty­czy rąk i stóp.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ciążamanicure

21 grudnia 2016

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.