Loading...

28 lipca 2022

3 min.

Ostre zapalenie oskrzeli u dzieci – objawy i leczenie

Ostre za­pa­le­nie oskrze­li le­czy­my przede wszyst­kim ob­ja­wo­wo – an­ty­bio­ty­ki by­wa­ją po­trzeb­ne tyl­ko w okre­ślo­nych przy­pad­kach.

Alicja Jaczewska

Ostre za­pa­le­nie oskrze­li to cho­ro­ba wy­wo­ły­wa­na naj­czę­ściej przez wi­ru­sy (>90%) prze­bie­ga­ją­ca z kasz­lem, cza­sem rów­nież go­rącz­ką lub świsz­czą­cym od­de­chem i dusz­no­ścią (zwłasz­cza u dzie­ci z nad­re­ak­tyw­no­ścią oskrze­li).

Spis tre­ści:

  1. Ob­ja­wy ostre­go za­pa­le­nia oskrze­li u dzie­ci
  2. Le­cze­nie za­pa­le­nia oskrze­li
  3. Za­pa­le­nie oskrze­li z ob­tu­ra­cją czy bez?

Ob­ja­wy ostre­go za­pa­le­nia oskrze­li u dzie­ci

Za­pa­le­nie oskrze­li moż­na roz­po­znać osłu­chu­jąc pa­cjen­ta – w za­leż­no­ści od zmian osłu­cho­wych dzie­li­my je na te bez ob­tu­ra­cji (zwę­że­nia oskrze­li) lub z ob­tu­ra­cją.

W pierw­szym przy­pad­ku do­mi­nu­ją­cym zja­wi­skiem osłu­cho­wym będą fur­cze­nia zwią­za­ne z za­le­ga­niem wy­dzie­li­ny w oskrze­lach, w dru­gim świ­sty wy­de­cho­we – zwią­za­ne z utrud­nie­niem wy­pły­wu po­wie­trza z płuc przez zwę­żo­ne oskrze­la. Ob­tu­ra­cyj­ne­mu za­pa­le­niu oskrze­li może to­wa­rzy­szyć dusz­ność wy­de­cho­wa.

Le­cze­nie ostre­go za­pa­le­nia oskrze­li u dzie­ci

Jak już wspo­mnia­łam – z ra­cji wi­ru­so­wej etio­lo­gii, za­pa­le­nie oskrze­li le­czy­my ob­ja­wo­wo. An­ty­bio­ty­ki by­wa­ją po­trzeb­ne tyl­ko w bar­dzo rzad­kich przy­pad­kach.

Je­śli w prze­bie­gu za­pa­le­nia oskrze­li nie do­szło do ich skur­czu, pod­sta­wą le­cze­nia bę­dzie pra­wi­dło­we na­wod­nie­nie pa­cjen­ta z ewen­tu­al­nym za­sto­so­wa­niem le­ków dzia­ła­ją­cych wy­krztu­śnie.

Gdy pa­cjent go­rącz­ku­je moż­na do­łą­czyć leki prze­ciw­go­rącz­ko­we. W przy­pad­ku ob­tu­ra­cyj­ne­go za­pa­le­nia oskrze­li wska­za­ne jest za­sto­so­wa­nie le­ków wziew­nych.

Przede wszyst­kim bron­cho­dy­la­ta­to­rów (le­ków roz­sze­rza­ją­cych oskrze­la), a w nie­któ­rych przy­pad­kach rów­nież dzia­ła­ją­cych prze­ciw­za­pal­nie ste­ry­dów. 

Za­zwy­czaj za­pa­le­nie oskrze­li moż­na le­czyć am­bu­la­to­ryj­nie, cza­sem jed­nak dziec­ko może wy­ma­gać ho­spi­ta­li­za­cji. Do­ty­czy to przede wszyst­kim ob­tu­ra­cyj­ne­go za­pa­le­nia oskrze­li z cięż­kim prze­bie­giem i na­si­lo­ną dusz­no­ścią.

Za­pa­le­nie oskrze­li z ob­tu­ra­cją czy bez?

W przy­pad­ku ma­łych dzie­ci bar­dzo waż­ne jest, aby ro­dzic wie­dział czy roz­po­zna­ne u jego dziec­ka za­pa­le­nie oskrze­li prze­bie­ga z ob­tu­ra­cją czy bez. Dla­cze­go? Dla­te­go, że do 5. roku ży­cia ast­mę wcze­sno­dzie­cię­cą roz­po­zna­je­my wy­łącz­nie na pod­sta­wie wy­wia­du i ob­ja­wów.

Trzy epi­zo­dy ob­tu­ra­cji z udo­ku­men­to­wa­ną po­pra­wą po za­sto­so­wa­niu le­ków roz­sze­rza­ją­cych oskrze­la (lub 1 cięż­ki epi­zod wy­ma­ga­ją­cy ho­spi­ta­li­za­cji) upo­waż­nia­ją le­ka­rza do wstęp­ne­go roz­po­zna­nia tej cho­ro­by.

I o ile dziec­ko cały czas cho­dzi do jed­ne­go le­ka­rza, któ­ry zna jego hi­sto­rię i po trze­cim epi­zo­dzie ob­tu­ra­cji bę­dzie pa­mię­tał o roz­po­zna­niu ast­my i włą­cze­niu le­ków „na sta­łe” (za­zwy­czaj po­cząt­ko­wo leki włą­cza­my na 3 mie­sią­ce) to nie jest to pro­blem.

Go­rzej, je­śli dziec­ko za każ­dym ra­zem wi­dzi inny le­karz. Wte­dy może wnio­sko­wać o po­ten­cjal­nych epi­zo­dach w prze­szło­ści na pod­sta­wie wy­wia­du ze­bra­ne­go od ro­dzi­ców a pro­pos le­ków, ja­kie dziec­ko przyj­mo­wa­ło.

Nie­ste­ty, w Pol­sce leki wziew­ne de­dy­ko­wa­ne dla pa­cjen­tów z ob­tu­ra­cją są czę­sto nad­uży­wa­ne, za­rów­no przez ro­dzi­ców jak i le­ka­rzy, co zna­czą­co utrud­nia doj­ście do tego czy pa­cjent fak­tycz­nie miał ob­tu­ra­cję czy nie.

Dla­te­go, pa­mię­taj­cie, że waż­ne jest aby­ście byli in­for­mo­wa­ni przez le­ka­rza (lub sami do­py­ta­li), czy w przy­pad­ku roz­po­zna­nia za­pa­le­nia oskrze­li le­karz stwier­dził osłu­cho­wo świ­sty – bę­dą­ce ob­ja­wem skur­czu oskrze­li.

Prze­czy­taj tak­że:

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022
gorączkakaszel

28 lipca 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa