Loading...

4 sierpnia 2022

2 min.

Jak rozpoznać alergię na białko mleka krowiego u niemowlaka?

Aler­gia na biał­ko mle­ka kro­wie­go (BMK) jest jed­ną z naj­częst­szych aler­gii u nie­mow­ląt. Nie­ste­ty rów­nie czę­sto nad­roz­po­zna­wa­ną.

Alicja Jaczewska

Nie­prze­spa­ne noce, kol­ki, ból, któ­re­go dziec­ko nie umie wy­ar­ty­ku­ło­wać in­a­czej niż przez płacz. W przy­pad­ku nie­mow­ląt, aler­gie po­kar­mo­we naj­czę­ściej mają po­stać za­pa­le­nia je­lit wy­stę­pu­ją­ce­go w me­cha­ni­zmie IgE-nie­za­leż­nym, a więc do ich roz­po­zna­nia nie­po­trzeb­ne są żad­ne te­sty – ani z krwi ani skór­ne.

alergia na mleko u dzieci

Roz­po­zna­nie po­le­ga na pró­bie eli­mi­na­cji i pro­wo­ka­cji, czy­li eli­mi­na­cji aler­ge­nu (die­ta u mamy kar­mią­cej pier­sią lub zmia­na mle­ka mo­dy­fi­ko­wa­ne­go) na okres kil­ku ty­go­dni, i w przy­pad­ku ustą­pie­nia ob­ja­wów, po­now­ne jego wpro­wa­dze­nie (pro­wo­ka­cja).

Do­pie­ro w przy­pad­ku po­now­ne­go wy­stą­pie­nia ob­ja­wów po pro­wo­ka­cji moż­na po­twier­dzić roz­po­zna­nie aler­gii na biał­ko mle­ka kro­wie­go.

Taką pró­bę z po­wo­dze­niem moż­na prze­pro­wa­dzić pod kon­tro­lą le­ka­rza POZ. Je­śli od­no­tu­je on ją w do­ku­men­ta­cji Wa­sze­go dziec­ka – aler­go­log nie jest po­trzeb­ny na­wet do wy­sta­wia­nia re­cept re­fun­do­wa­nych na hy­dro­li­zat (mle­ko mo­dy­fi­ko­wa­ne dla dzie­ci z aler­gią).

Oczy­wi­ście nie za­wsze spra­wa jest ła­twa i oczy­wi­sta, cza­sem pro­blem aler­gicz­ny dziec­ka jest bar­dziej zło­żo­ny i wy­kra­cza poza kom­pe­ten­cje pe­dia­try, wte­dy le­karz wy­sta­wia skie­ro­wa­nie do aler­go­lo­ga.

Pro­blem też po­wsta­je gdy dziec­ko koń­czy rok. O tyle o ile u więk­szo­ści ma­lu­chów do roku cza­su aler­gia ustę­pu­je, u czę­ści ob­ja­wy się utrzy­mu­ją i wy­ma­ga­ją sto­so­wa­nia hy­dro­li­za­tów po ukoń­cze­niu 1. roku ży­cia – wów­czas nie­zbęd­ne jest za­świad­cze­nie od aler­go­lo­ga o prze­dłu­żo­nej ko­niecz­no­ści ich sto­so­wa­nia, aby pe­dia­tra mógł da­lej ta­kie mle­ko z re­fun­da­cją prze­pi­sy­wać.

Wię­cej o aler­giach po­kar­mo­wych u nie­mow­ląt.

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2022
alergia

4 sierpnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa