Loading...

28 stycznia 2022

2 min.

Afera taśmowa, czyli czas na zapasy papieru toaletowego

Le­piej zrób za­pa­sy pa­pie­ru to­a­le­to­we­go (i to spo­re) już te­raz, za­nim pie­kło roz­pę­ta się na do­bre. Pa­mię­taj też, aby ob­ser­wo­wać dziec­ko – naj­waż­niej­sze jest by nie do­pu­ścić do od­wod­nie­nia! Je­śli za­uwa­żysz su­che ślu­zów­ki, małą ilość mo­czu, apa­tię i płacz bez łez – zgłoś się do le­ka­rza.

Alicja Jaczewska

Roz­gło­śnie ra­dio­we, pro­gra­my te­le­wi­zyj­ne, ser­wi­sy in­ter­ne­to­we wszy­scy żyją naj­now­szą afe­rą. Wstrzy­ma­li­śmy od­dech i za­ci­ska­my kciu­ki, bo oka­zu­je się, że po se­zo­nach co­vi­do­wych lock down’ów ostre nie­ży­ty żo­łąd­ko­wo-je­li­to­we prze­bie­ga­ją­ce z wy­mio­ta­mi i bie­gun­ką wra­ca­ją ze zdwo­jo­ną siłą. Skan­dal i nie­do­wie­rza­nie!

Ska­za­ni na brak pa­pie­ru to­a­le­to­we­go?

Nie­ste­ty, wszyst­ko wska­zu­je na to, że po­now­nie wy­gry­wa na­sze le­ni­stwo, szyb­ko za­po­mnie­li­śmy o stra­chu i za­miast po­rząd­nie myć, tyl­ko płu­cze­my ręce. Nic więc dziw­ne­go, że afe­ra ta­śmo­wa przy­bie­ra na sile, a do­le­gli­wo­ści z prze­wo­du po­kar­mo­we­go ata­ku­ją ni­czym ci­cho­ciem­ne be­stie. Nie są jed­nak same, bo to­wa­rzy­szy im go­rącz­ka, ka­tar, ból brzu­cha, cza­sem (w przy­pad­ku ade­no­wi­ru­sów) za­pa­le­nie spo­jó­wek.

To się jesz­cze da za­trzy­mać

Ostry nie­żyt żo­łąd­ko­wo-je­li­to­wy prze­no­si się głów­nie dro­gą fe­kal­no-oral­ną. Fuj! Ohy­da? Za­miast uda­wać, że to Cie­bie nie do­ty­czy, wy­star­czy przy­swo­ić so­bie pro­sty na­wyk i ogra­ni­czać za­ka­że­nia ko­lej­nych osób dzię­ki czę­ste­mu my­ciu rąk.

Je­śli jed­nak cho­ro­ba nie bę­dzie zna­ła li­to­ści i przy­tra­fi się Wam lub Wa­szym dzie­ciom – nie wpa­daj­cie w pa­ni­kę i nie rób­cie zbęd­nych za­pa­sów pa­pie­ru to­a­le­to­we­go. W ta­kiej sy­tu­acji war­to pa­mię­tać, że pod­sta­wą le­cze­nia jest na­wad­nia­nie, a wy­mio­ty nie są prze­ciw­wska­za­niem do do­ust­nej po­da­ży pły­nów. Przy tych ostat­nich po­da­je­my czę­sto małe ilo­ści chłod­nych pły­nów (to zmniej­sza od­ruch wy­miot­ny).

Po­staw­cie też na do­ust­ny płyn na­wad­nia­ją­cy – tzw. elek­tro­li­ty. A gdy tyl­ko za­ob­ser­wu­je­cie ce­chy od­wod­nie­nia (brak lub mała ilość mo­czu, su­che ślu­zów­ki, płacz bez łez, apa­tia, utra­ta masy cia­ła, wy­dłu­żo­ny po­wrót ka­pi­lar­ny) – ko­niecz­nie zgło­ście się do le­ka­rza!

Je­śli je­ste­ście w pil­nej po­trze­bie, to wię­cej in­for­ma­cji znaj­dzie­cie w na­szym ar­ty­ku­le de­dy­ko­wa­nym te­ma­to­wi bie­gu­nek i wy­mio­tów.

biegunkawymioty

28 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa