Loading...

5 grudnia 2021

1 min.

Bomba z opóźnionym zapłonem

Pro­ku­ra­tu­ra Kra­jo­wa po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek, że wsz­czę­to śledz­two w spra­wie se­ryj­ne­go za­bój­cy, któ­ry sie­je spu­sto­sze­nie w ca­łym kra­ju. Jego dzia­ła­nia są sku­tecz­ne i pre­cy­zyj­ne. Na­mie­rza ofia­ry i bez bólu, po ci­chu je eli­mi­nu­je.

Karolina Zych-Rozpędowska

Nie­uchwyt­ny za­ma­cho­wiec bez­kar­nie pod­kła­da bom­by z opóź­nio­nym za­pło­nem. Śled­czy już po­twier­dzi­li, że nie­roz­bro­jo­ne przez snaj­pe­rów ła­dun­ki pro­wa­dzą do cho­ro­by nie­do­krwien­nej ser­ca, nie­wy­dol­no­ści ser­ca i nie­wy­dol­no­ści ne­rek, uda­ru mó­zgu – czy­li sta­nów bez­po­śred­nie­go za­gro­że­nia ży­cia.

Z naj­now­sze­go opra­co­wa­nia Na­ro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia wie­my, że nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze do­ty­czy nie­mal co trze­cie­go do­ro­słe­go Po­la­ka. Naj­wię­cej cho­rych jest w wie­ku 55-74 lata. Wy­da­no za­tem po­sta­no­wie­nie o po­szu­ki­wa­niu li­stem goń­czym. Za­ma­cho­wiec jest naj­groź­niej­szy, kie­dy ci­śnie­nie skur­czo­we krwi w na­czy­niach wy­no­si po­wy­żej 140 mm Hg, albo gdy ci­śnie­nie roz­kur­czo­we prze­kra­cza war­tość 90 mm Hg.

Nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze nie­roz­po­zna­ne i nie­le­czo­ne – po­wo­du­je groź­ne dla zdro­wia i ży­cia po­wi­kła­nia. Po­li­cja me­dycz­na prze­strze­ga, by lo­ka­li­zo­wać bom­by na czas i nie po­zwa­lać im wy­buch­nąć.

Je­śli chcesz po­znać wię­cej szcze­gó­łów na te­mat nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go – ko­niecz­nie po­znaj por­tret za­ma­chow­cy, jaki stwo­rzy­ła na­sza eks­pert­ka.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
nadciśnienie tętnicze

5 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.