Loading...

16 maja 2022

2 min.

Cierpisz na refluks? Zmień pozycję podczas snu!

O tym, że po­zy­cja snu z wez­gło­wiem unie­sio­nym wy­żej ma zna­cze­nie w ła­go­dze­niu ob­ja­wów re­fluk­su wie­my od daw­na. Ale oka­zu­je się, że bok, na któ­rym śpi­my też wpły­wa na ob­ja­wy cho­ro­by.

Karolina Zych-Rozpędowska

Więk­szość pa­cjen­tów z re­fluk­so­wą cho­ro­bą prze­ły­ku cier­pi z po­wo­du noc­nych ob­ja­wów cho­ro­by. Kwas żo­łąd­ko­wy za­rzu­ca­ny w cza­sie snu do prze­ły­ku uszka­dza jego na­bło­nek a do­dat­ko­wo po­wo­du­je uciąż­li­we ob­ja­wy po­za­prze­ły­ko­we – ka­szel, chryp­kę czy ból gar­dła.

Na któ­rym boku spać?

Na­ukow­cy z Wy­dzia­łu Ga­stro­en­te­ro­lo­gii i He­pa­to­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Cen­trów Me­dycz­nych w Am­ster­da­mie w Ho­lan­dii, w lu­tym 2022 r. opu­bli­ko­wa­li wy­ni­ki ma­łe­go ba­da­nia na ła­mach cza­so­pi­sma The Ame­ri­can Jo­ur­nal of Ga­stro­en­te­ro­lo­gy.

U 57 za­kwa­li­fi­ko­wa­nych pa­cjen­tów ba­da­no wpływ spon­ta­nicz­nych po­zy­cji snu na ob­ja­wy re­fluk­su żo­łąd­ko­wo-prze­ły­ko­we­go. Ilość za­rzu­ca­nej tre­ści mie­rzo­no za po­mo­cą im­pe­dan­cji pH, czy­li ba­da­niu jed­no­cze­śnie oce­nia­ją­ce­mu kwa­śność za­rzu­ca­nej tre­ści i pra­cę mię­śni prze­ły­ku.

Na­ukow­cy za­ob­ser­wo­wa­li, że naj­krót­szy czas na­ra­że­nia na kwa­śne tre­ści w prze­ły­ku był wte­dy, kie­dy pa­cjent spał w po­zy­cji na le­wym boku, tu po­dob­nie naj­krót­szy był kli­rens prze­ły­ko­wy, czy­li czas oczysz­cza­nia się prze­ły­ku.

Dłu­żej na­ra­że­ni byli pa­cjen­ci śpią­cy na pra­wym boku lub na ple­cach, przy czym za­rów­no dla na­ra­że­nia, jak i dla oczysz­cza­nia się naj­go­rzej wy­pa­da­ła po­zy­cja na pra­wym boku.

Po­zy­cja snu nie­ste­ty nie wpły­wa­ła na ilość epi­zo­dów re­fluk­su w cza­sie snu i ta była po­dob­na dla wszyst­kich po­zy­cji. Jed­nak krót­szy czas eks­po­zy­cji na kwas skut­ku­je mniej­szym uszko­dze­niem bło­ny ślu­zo­wej prze­ły­ku i zmniej­sze­niem ob­ja­wów cho­ro­by.

Prze­czy­taj wię­cej o re­fluk­sie.

Źró­dło:

Schu­iten­ma­ker, Je­ro­en M. MD; van Dijk, Mitch MD; Oude Nij­hu­is, Ren­ske A.B. MD; Smo­ut, An­dré J.P.M. MD, PhD; Bre­de­no­ord, Al­bert J. MD, PhD As­so­cia­tions Be­twe­en Sle­ep Po­si­tion and Noc­tur­nal Ga­stro­eso­pha­ge­al Re­flux: A Stu­dy Using Con­cur­rent Mo­ni­to­ring of Sle­ep Po­si­tion and Eso­pha­ge­al pH and Im­pe­dan­ce, The Ame­ri­can Jo­ur­nal of Ga­stro­en­te­ro­lo­gy: Fe­bru­ary 2022 – Vo­lu­me 117 – Is­sue 2 – p 346-351 doi: 10.14309/ajg.0000000000001588

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2022
refluks

16 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa