Loading...

3 czerwca 2022

2 min.

Czy cukrzyca oznacza problemy w łóżku?

Wśród pa­cjen­tów z cu­krzy­cą ko­bie­ty są tak samo na­ra­żo­ne na za­bu­rze­nia sek­su­al­ne, jak męż­czyź­ni, ale ich pro­ble­my w tej sfe­rze ży­cia są czę­sto po­mi­ja­ne.

Karolina Zych-Rozpędowska

Nie­daw­ne ba­da­nie pro­wa­dzo­ne przez bel­gij­skich na­ukow­ców na gru­pie po­nad 750 do­ro­słych z cu­krzy­cą wy­ka­za­ło:

  • 36% męż­czyzn,
  • 33% ko­biet,

zgło­si­ło dys­funk­cje sek­su­al­ne.

Dys­funk­cja sek­su­al­na wy­stę­po­wa­ła czę­ściej u ko­biet z cu­krzy­cą typu 1 (na po­zio­mie 36%) w po­rów­na­niu z 26% u osób z cu­krzy­cą typu 2. Naj­czę­ściej zgła­sza­ny­mi pro­ble­ma­mi były:

  • zmniej­szo­ne li­bi­do,
  • pro­ble­my z na­wil­że­niem po­chwy,
  • za­bu­rze­nia or­ga­zmu,
  • bo­le­sne sto­sun­ki.

Po­nad­to, ko­bie­ty zgła­sza­ły róż­ne­go ro­dza­ju nie­po­ko­je sek­su­al­ne zwią­za­ne ze stra­chem przed hi­po­gli­ke­mią w trak­cie współ­ży­cia (ni­ski cu­kier), czy wy­glą­dem swo­je­go cia­ła.

Nie­wie­le ko­biet dys­funk­cje sek­su­al­ne wią­że z roz­po­zna­ną cu­krzy­cą. Wy­ni­ka to po czę­ści z nie­świa­do­mo­ści. Te­ma­ty „sek­su­al­ne” naj­czę­ściej po­ru­sza­ne w ga­bi­ne­tach le­kar­skich to an­ty­kon­cep­cja, hor­mo­nal­na te­ra­pia me­no­pau­zy, za­bu­rze­nia mie­siącz­ko­wa­nia, in­fek­cje in­tym­ne, na­wra­caj­cie za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go.

Py­ta­nie męż­czy­zny o za­bu­rze­nia erek­cji w ga­bi­ne­cie jest na­tu­ral­ne, bo wśród le­ka­rzy świa­do­mość wpły­wu miaż­dży­cy czy cu­krzy­cy na dys­funk­cje sek­su­al­ne u męż­czyzn jest czymś nor­mal­nym.

Na­to­miast wie­dza, że ko­bie­ta może mieć zmniej­szo­ne li­bi­do, czy od­czu­wa su­chość w po­chwie z po­wo­du tak po­wszech­nej cho­ro­by, jak cu­krzy­ca jest już zde­cy­do­wa­nie mniej­sza.

Zła kon­tro­la cu­kru, czy dłu­go­let­nia cu­krzy­ca uszka­dza­ją na­czy­nia krwio­no­śne oraz ner­wy, a to po­wo­du­je zmniej­szo­ny prze­pływ krwi i za­bu­rze­nia czu­cia. Do­dat­ko­wo u ko­biet w za­bu­rze­niach sfe­ry sek­su­al­nej do­cho­dzą czyn­ni­ki psy­cho­lo­gicz­ne: stres, ne­ga­tyw­na oce­na wła­sne­go cia­ła, ob­ni­żo­na sa­mo­oce­na. U ko­biet z cu­krzy­cą czę­ściej roz­po­zna­wa­na jest też de­pre­sja.

Ak­tyw­ność sek­su­al­na jest ko­rzyst­na dla zdro­wia psy­chicz­ne­go i fi­zycz­ne­go. Dla­te­go nie na­le­ży ba­ga­te­li­zo­wać pro­ble­mów sfe­ry in­tym­nej.

Źró­dła:

  • Be­low the Belt: Se­xu­al Dys­func­tion Over­lo­oked in Wo­men With Dia­be­tes – Med­sca­pe – Mar 30, 2022.
  • Van Cau­wen­ber­ghe, J, En­zlin, P, Nefs, G, et al. Pre­va­len­ce of and risk fac­tors for se­xu­al dys­func­tions in adults with type 1 or type 2 dia­be­tes: Re­sults from Dia­be­tes MI­LES – Flan­ders. Dia­bet Med. 2022; 39:e14676. https://doi.org/10.1111/dme.14676
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2022
cukrzyca

3 czerwca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa