Loading...

26 lipca 2022

2 min.

Czy popularne „leki na zgagę” powodują cukrzycę?

Do­stęp­ne bez re­cep­ty, przyj­mo­wa­ne mie­sią­ca­mi na wszel­kie do­le­gli­wo­ści brzusz­ne: pie­cze­nie, od­bi­ja­nie, bóle. Do tego wie­lo­krot­nie bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem i bez dal­szej dia­gno­sty­ki. Czy „leki na zga­gę” moż­na przyj­mo­wać bez­kar­nie?

Karolina Zych-Rozpędowska

Czy wie­cie, że in­hi­bi­to­ry pom­py pro­to­no­wej IPP, czy­li leki sto­so­wa­ne w le­cze­niu do­le­gli­wo­ści i cho­rób zlo­ka­li­zo­wa­nych w gór­nym od­cin­ku prze­wo­du po­kar­mo­we­go) to jed­ne z czę­ściej nad­uży­wa­nych le­ków? Tym­cza­sem nie są one obo­jęt­ne dla zdro­wia, i jak to zwy­kle bywa, na jed­no po­ma­ga­ją a na inne szko­dzą.

Na­ukow­cy z wło­skiej Lom­bar­dii prze­pro­wa­dzi­li ana­li­zę 777 420 pa­cjen­tów le­czo­nych IPP w la­tach 2010-2015. Na­stęp­nie po­rów­na­li:

  • 50 535 pa­cjen­tów, u któ­rych pod­czas ob­ser­wa­cji zdia­gno­zo­wa­no cu­krzy­cę z 50 535 pa­cjen­ta­mi kon­tro­l­ny­mi, któ­rzy mie­li ten sam wiek, płeć i ob­cią­że­nia in­ny­mi cho­ro­ba­mi.

Ana­li­zo­wa­ni pa­cjen­ci i pa­cjent­ki mie­li śred­nio 66 lat. Ci, u któ­rych zdia­gno­zo­wa­no cu­krzy­cę czę­ściej cho­ro­wa­li rów­nież na nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze i mie­li wy­so­kie stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu.

W po­rów­na­niu z pa­cjen­ta­mi, któ­rzy otrzy­my­wa­li IPP przez mniej niż 8 ty­go­dni ci, któ­rzy otrzy­my­wa­li IPP przez 8 ty­go­dni do 6 mie­się­cy mie­li o 19% zwięk­szo­ne ry­zy­ko zdia­gno­zo­wa­nia cu­krzy­cy pod­czas ob­ser­wa­cji.

Pa­cjen­ci, któ­rzy otrzy­my­wa­li IPP przez 6 mie­się­cy do 2 lat mie­li zwięk­szo­ne ry­zy­ko o 43%, a ci, któ­rzy otrzy­my­wa­li IPP przez po­nad 2 lata aż o 56%.

Oczy­wi­ście dane te wy­ma­ga­ją dal­szych ba­dań. Na­le­ży przy tym pa­mię­tać, że wo­bec la­wi­no­wo ro­sną­cej licz­by osób z oty­ło­ścią, świe­żo roz­po­zna­ną cu­krzy­cą czy sta­na­mi przed­cu­krzy­co­wy­mi może oka­zać się, że część ba­da­nych osób mia­ła nie­roz­po­zna­ne cho­ro­by lub z uwa­gi na złe na­wy­ki ży­wie­nio­we, i tak roz­wi­nę­ła­by się u nich cu­krzy­ca.

Źró­dło:

  • Ste­fa­no Ciar­dul­lo, Fe­de­ri­co Rea, Lau­ra Sa­va­ré, Ga­briel­la Mo­ra­bi­to, Gian­lu­ca Per­se­ghin, Gio­van­ni Cor­rao, Pro­lon­ged use of pro­ton pump in­hi­bi­tors and risk of type 2 dia­be­tes: Re­sults from a lar­ge po­pu­la­tion-ba­sed ne­sted case-con­trol stu­dy, The Jo­ur­nal of Cli­ni­cal En­do­cri­no­lo­gy & Me­ta­bo­lism, 2022;, dgac231, https://doi.org/10.1210/cli­nem/dgac231
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2022
cukrzycarefluks

26 lipca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa