Loading...

14 stycznia 2022

1 min.

Czy to „tylko” grypa?

W Pol­sce przy­ję­ło się za­mien­nie uży­wać słów „gry­pa” i „prze­zię­bie­nie”. A gry­pa to nie prze­lew­ki! Nie wol­no ba­ga­te­li­zo­wać jej ob­ja­wów, bo może nieść ze sobą bar­dzo groź­ne po­wi­kła­nia. Jak więc od­róż­nić ją od ty­po­we­go prze­zię­bie­nia?

Karolina Zych-Rozpędowska

To tyl­ko gry­pa! Ile razy sama tak po­my­śla­łaś, kie­dy do­padł Cię ka­tar i go­rącz­ka albo usły­sza­łaś od zna­jo­mych, że go­rzej się czu­ją i że to pew­nie ja­kaś gry­pa.

Ja­kaś gry­pa… No wła­śnie, bar­dzo czę­sto ba­ga­te­li­zu­je­my gry­pę i my­li­my ją z lek­kim prze­zię­bie­niem. Ale czy wiesz, ja­kie są róż­ni­ce mię­dzy prze­zię­bie­niem a gry­pą?

  • Prze­zię­bie­nie to ze­spół ob­ja­wów zwią­za­nych z za­pa­le­niem bło­ny ślu­zo­wej nosa, gar­dła i za­tok przy­no­so­wych, a wy­wo­łu­ją je ła­god­niej­sze wi­ru­sy, ta­kie jako rino- czy ade­no­wi­ru­sy.
  • Gry­pa to cho­ro­ba wy­wo­ła­na przez kon­kret­ne­go wi­ru­sa – wi­ru­sa gry­py. To wła­śnie on po­tra­fi nie­źle na­mie­szać w na­szym ży­ciu, wy­łą­czyć tzw. peł­ne za­si­la­nie or­ga­ni­zmu na kil­ka dni, wy­wo­łać go­rącz­kę, bóle mię­śni, dresz­cze, ob­ja­wy ze stro­ny ukła­du od­de­cho­we­go.

I nie­ste­ty, ta „ja­kaś gry­pa” w przy­pad­ku wie­lu osób może nie po­prze­stać tyl­ko na po­wyż­szych ob­ja­wach, ale zwięk­szyć ry­zy­ko po­waż­nych, na­wet śmier­tel­nych po­wi­kłań kar­dio­lo­gicz­nych i neu­ro­lo­gicz­nych.

I te­raz naj­waż­niej­sza in­for­ma­cja: przed groź­ny­mi po­wi­kła­nia­mi gry­py naj­sku­tecz­niej chro­nią nas szcze­pie­nia. Nie ba­ga­te­li­zuj za­gro­że­nia i już te­raz do­wiedz się wię­cej na te­mat szcze­pie­nia prze­ciw­ko gry­pie.

grypa

14 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa