Loading...

7 kwietnia 2022

2 min.

Czy USG prenatalne pomoże w diagnostyce autyzmu?

Wy­ka­za­no, że stwier­dze­nie nie­któ­rych nie­pra­wi­dło­wo­ści pło­du w ob­rę­bie ukła­du mo­czo­we­go, ser­ca, mó­zgu oraz in­nych na­rzą­dów wy­kry­wa­ne w USG pre­na­tal­nym, może sy­gna­li­zo­wać za­bu­rze­nia ze spek­trum au­ty­zmu (ASD, au­tism spec­trum di­sor­der).

Ewa Drozdowicz-Jastrzębska

Ewa Drozdowicz

Ba­da­nie prze­pro­wa­dzo­ne w Ben-Gu­rion Uni­ver­si­ty of the Ne­gev, Beer She­va, w Izra­elu po­ka­zu­je, że nie­któ­re prze­ja­wy au­ty­zmu mogą być wy­kry­wal­ne w trak­cie USG już w II try­me­strze (w tzw. USG po­łów­ko­wym).

Au­tyzm to za­bu­rze­nie neu­ro­ro­zwo­jo­we, w któ­rym wy­stę­pu­ją pro­ble­my w ko­mu­ni­ka­cji spo­łecz­nej oraz sztyw­ne i po­wta­rza­ją­ce się za­cho­wa­nia. Ty­po­we ob­ja­wy au­ty­zmu zwy­kle ob­ja­wia­ją się w 2. roku ży­cia.

Wcze­sne wy­kry­cie i od­po­wied­nie in­ter­wen­cje te­ra­peu­tycz­ne po­pra­wia­ją ro­ko­wa­nie co do funk­cjo­no­wa­nia i ja­ko­ści ży­cia osób z au­ty­zmem.

Dla­te­go trwa­ją ba­da­nia do­ty­czą­ce moż­li­wie naj­wcze­śniej­sze­go zi­den­ty­fi­ko­wa­nia ob­ja­wów au­ty­zmu, któ­re mogą być wi­docz­ne już w 1. roku ży­cia. Ba­da­nie prze­pro­wa­dzo­ne w Izra­elu być może po­mo­gło­by jesz­cze wcze­śniej zi­den­ty­fi­ko­wać gru­pę dzie­ci o pod­wyż­szo­nym ry­zy­ku au­ty­zmu.

W ba­da­niu po­rów­na­no wy­ni­ki USG w trzech gru­pach:

  • 229 dzie­ci z roz­po­zna­nym au­ty­zmem,
  • 201 dzie­ci bę­dą­cych ro­dzeń­stwem dzie­ci z ASD i roz­wi­ja­ją­cym się neu­ro­ty­po­wo,
  • 229 dzie­ci z po­pu­la­cji ogól­nej.

Oka­za­ło się, że w gru­pie dzie­ci z au­ty­zmem ano­ma­lie stwier­dza­ne w USG wy­stę­po­wa­ły istot­nie czę­ściej. Więk­szość stwier­dza­nych ano­ma­lii do­ty­czy­ło bu­do­wy ukła­du mo­czo­we­go, ser­ca, gło­wy i mó­zgu.

Wnio­ski z ba­dań wy­da­ją się po­twier­dzać, że au­tyzm za­czy­na się jesz­cze przed uro­dze­niem i to po­win­no przy­czy­niać się do oba­la­nia szko­dli­wych mi­tów na te­mat ge­ne­zy au­ty­zmu np. związ­ku ze szcze­pie­nia­mi.

Opra­co­wa­nie na­rzę­dzia do wcze­sne­go, pre­na­tal­ne­go wy­kry­wa­nia „mar­ke­rów” au­ty­zmu mo­gło­by po­móc w opra­co­wa­niu wspie­ra­ją­cych roz­wój stra­te­gii od sa­mych na­ro­dzin i zwięk­sza­ją­cych szan­sę na opty­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie w przy­szło­ści.

Źró­dło:

Re­gev O, Ha­dar A, Me­iri G, Flus­ser H, Mi­cha­elo­vski A, Din­ste­in I, Her­sh­ko­vitz R, Me­na­she I. As­so­cia­tion be­twe­en ul­tra­so­no­gra­phy fo­etal ano­ma­lies and au­tism spec­trum di­sor­der. Bra­in. 2022 Jan 17:awac008. doi: 10.1093/bra­in/awac008.

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2022
autyzm

7 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa