Loading...

6 maja 2022

2 min.

Czy wiesz, że podczas snu chudniesz? Mamy na to badania

Naj­now­sze ba­da­nia mó­wią, że chud­nąć moż­na w naj­prost­szy z moż­li­wych spo­so­bów.

Karolina Zych-Rozpędowska

Epi­de­mia oty­ło­ści obej­mu­je cały świat. Mało się ru­sza­my, wię­cej i na do­da­tek go­rzej jemy, a do­dat­ko­we ki­lo­gra­my wpa­da­ją wła­ści­wie nie wia­do­mo kie­dy.

Ser­wi­sy in­ter­ne­to­we i cza­so­pi­sma za­sy­pu­ją nas cu­dow­ny­mi spo­so­ba­mi na chud­nię­cie, ale co z tego, sko­ro więk­szość z nich jest albo nie­sku­tecz­na albo trud­na do zre­ali­zo­wa­nia. Wy­obraź so­bie, czy nie by­ło­by cu­dow­nie gdy­byś mo­gła schud­nąć po pro­stu le­żąc w łóż­ku? Nie­moż­li­we? Moż­li­we!

Spij i chud­nij

W ar­ty­ku­le opu­bli­ko­wa­nym w lu­tym 2022 roku w JAMA In­ter­nal Me­di­ci­ne przed­sta­wio­no wy­ni­ki ba­da­nia wpły­wu zwięk­szo­nej ilo­ści snu na masę cia­ła. Ba­da­nie kli­nicz­ne trwa­ło od 1 li­sto­pa­da 2014 r. do 30 paź­dzier­ni­ka 2020 r.

Uczest­ni­ka­mi byli do­ro­śli w wie­ku od 21 do 40 lat z BMI mię­dzy 25,0 a 29,9 (czy­li wszy­scy mie­li nad­wa­gę) i cza­sem snu krót­szym niż 6,5 go­dzi­ny. Ba­da­ni zo­sta­li przy­dzie­le­ni na dwie gru­py:

  • prze­dłu­ża­ją­cej sen do 8,5 go­dzi­ny,
  • kon­tro­l­nej, z za­cho­wa­niem do­tych­cza­so­wej ilo­ści snu.

Wszy­scy uczest­ni­cy zo­sta­li po­in­stru­owa­ni, aby kon­ty­nu­ować co­dzien­ne ru­ty­no­we czyn­no­ści bez sto­so­wa­nia ja­kie­kol­wiek spe­cjal­nej die­ty lub do­dat­ko­wej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej.

Ba­da­nie to wy­ka­za­ło, że wy­dłu­że­nie snu wpły­nę­ło na zmniej­sze­nie ogól­nej ilo­ści spo­ży­wa­nych ka­lo­rii o oko­ło 270 kcal i spo­wo­do­wa­ło ujem­ny bi­lans ener­ge­tycz­ny.

Może wy­da­je się, że 270 kcal to nie­du­żo, ale w per­spek­ty­wie rocz­nej, co­dzien­nie zmniej­sze­nie o 270 kcal może spo­wo­do­wać kil­ku­ki­lo­gra­mo­wy uby­tek masy cia­ła! A pa­mię­taj, że to tyl­ko do­dat­ko­we go­dzi­ny snu.

Od­kry­cie to pod­kre­śli­ło zna­cze­nie utrzy­ma­nia od­po­wied­nie­go cza­sy snu w za­le­ce­niach te­ra­pii oty­ło­ści. Za­chę­ci­ło rów­nież do zwięk­sza­nia świa­do­mo­ści pa­cjen­tek na te­mat ko­rzy­ści pły­ną­cych z od­po­wied­niej ilo­ści snu dla za­cho­wa­nia zdro­wej masy cia­ła.

Prze­czy­taj wię­cej o oty­ło­ści.

Źró­dło:

Ta­sa­li E, Wro­blew­ski K, Kahn E, Kil­kus J, Scho­el­ler DA. Ef­fect of Sle­ep Exten­sion on Ob­jec­ti­ve­ly As­ses­sed Ener­gy In­ta­ke Among Adults With Over­we­ight in Real-life Set­tings: A Ran­do­mi­zed Cli­ni­cal Trial. JAMA In­tern Med. Pu­bli­shed on­li­ne Fe­bru­ary 07, 2022. doi:10.1001/ja­ma­in­tern­med.2021.8098

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2022
otyłość

6 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa