Loading...

27 września 2022

3 min.

Czy wiesz, że Twoje wybory żywieniowe wpływają na przyszłość Twojego dziecka?

Na­sze dzia­ła­nia już od przy­go­to­wań do cią­ży, okre­su cią­ży i do­ra­sta­nia dziec­ka wpły­wa­ją na jego zdro­wie, sprawdź ja­kie zna­cze­nie mają na­sze wy­bo­ry ży­wie­nio­we.

Dorota Święch

Wie­le ko­biet w cią­ży czu­je się za­gu­bio­nych i to na­tu­ral­ne, że po­ja­wia­ją się u Was ta­kie py­ta­nia i wąt­pli­wo­ści, w koń­cu za­le­ży Wam na zdro­wiu dziec­ka.

Na­sze wy­bo­ry ży­wie­nio­we, die­ta w cią­ży są nie­zwy­kle waż­ne, bo nie tyl­ko wpły­wa­ją na pro­ces pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju pło­du i zdro­wie mat­ki, ale od­gry­wa­ją rów­nież waż­ną rolę w przy­szło­ści dziec­ka. Za­rów­no zbyt wy­so­ka jak i zbyt ni­ska masa cia­ła cię­żar­nej może wpły­wać na roz­wój i wzra­sta­nie dziec­ka, któ­re jest wy­znacz­ni­kiem jego sta­nu od­ży­wie­nia.

Nie­pra­wi­dło­wy roz­wój zwięk­sza ry­zy­ko wy­stą­pie­nia cho­rób ukła­du krą­że­nia i cu­krzy­cy typu 2 w wie­ku do­ro­słym. Epi­de­mio­log Da­wid Bar­ker wy­ka­zał, iż nie­do­ży­wie­nie ko­bie­ty w trak­cie cią­ży może pro­wa­dzić do wy­stę­po­wa­nia oty­ło­ści u dziec­ka oraz groź­nych po­wi­kłań bę­dą­cych jej na­stęp­stwem.

Co wię­cej, kształ­to­wa­nie pre­fe­ren­cji sma­ko­wych dziec­ka na­stę­pu­je już w II try­me­strze cią­ży, gdy za­czy­na po­ły­kać wody pło­do­we, do któ­rych mogą prze­ni­kać sma­ki pro­duk­tów zja­da­nych przez mamę. To pierw­sze sma­ko­we do­świad­cze­nia ma­lu­cha, któ­re mogą kształ­to­wać jego przy­szłe wy­bo­ry.

Do­bre na­wy­ki od ma­łe­go – za­sa­dy

Wraz z roz­wo­jem na­sze­go dziec­ka, war­to pa­mię­tać, jak waż­ne jest wpro­wa­dza­nie pra­wi­dło­wych na­wy­ków ży­wie­nio­wych od po­cząt­ku roz­sze­rza­nia die­ty. Pa­mię­taj­cie wów­czas o kil­ku po­moc­nych za­sa­dach:

  • Pro­duk­ty po­da­wa­ne dziec­ku po­win­ny być peł­no­war­to­ścio­we. Uni­kaj­my po­traw wy­so­ko­ka­lo­rycz­nych, sło­dzo­nych i wy­so­ko prze­two­rzo­nych.
  • Istot­na jest od­po­wied­nia dla wie­ku ilość biał­ka, a tak­że pro­duk­tów bo­ga­tych w błon­nik.
  • War­to od sa­me­go po­cząt­ku po­da­wać dziec­ku dużą ilość wa­rzyw.
  • Nie za­po­mi­naj­my rów­nież o zdro­wych tłusz­czach ta­kich jak: oli­wa z oli­wek, olej rze­pa­ko­wy, olej z awo­ka­do, orze­chy.
  • Pa­mię­taj­my, że owoc, czy sok to też po­si­łek! Naj­le­piej je­śli bę­dzie­my po­da­wać je dziec­ku jako ele­ment peł­ne­go po­sił­ku (za­wie­ra­ją­ce­go rów­nież biał­ko i tłusz­cze).
  • Dbaj­my o wspól­ne, re­gu­lar­ne po­sił­ki. Nie pro­po­nu­je­my dziec­ku po­sił­ków w ra­mach za­bi­cia nudy, na po­cie­sze­nie, czy w na­gro­dę.
  • Do pi­cia naj­lep­sza jest woda. Uni­ka­my słod­kich i ko­lo­ro­wych na­po­jów.

Tro­ska o dziec­ko i o jego zdro­wy start na eta­pie jego usa­mo­dziel­nia­nia, nie po­win­ny wy­klu­czać współ­dzia­ła­nia. To my pro­po­nu­je­my dziec­ku po­si­łek, ale to ono wy­bie­ra co z tego zje i w ja­kiej ilo­ści. Nig­dy nie zmu­szaj­my dziec­ka. Waż­na jest cier­pli­wość, da­wa­nie do­bre­go przy­kła­du i tłu­ma­cze­nie.

W pro­fi­lak­ty­ce nad­wa­gi i oty­ło­ści waż­ny jest tak­że wła­ści­wie do­pa­so­wa­ny do wie­ku dziec­ka wy­si­łek fi­zycz­ny, naj­le­piej w for­mie za­ba­wy oraz ogra­ni­cza­nie cza­su spę­dza­ne­go bier­nie np. przed te­le­wi­zo­rem, te­le­fo­nem, kom­pu­te­rem.

Nie­ste­ty dane są alar­mu­ją­ce, pol­skie dzie­ci tyją naj­szyb­ciej w ca­łej Eu­ro­pie. Je­śli my, do­ro­śli nie po­mo­że­my na­szym dzie­ciom i w porę nie za­re­agu­je­my, przy­czy­ni­my się do tego, że w przy­szło­ści będą cho­ru­ją­cy­mi na oty­łość do­ro­sły­mi z licz­ny­mi po­wi­kła­nia­mi zdro­wot­ny­mi, psy­cho­lo­gicz­ny­mi i spo­łecz­ny­mi.

Dla­te­go za­chę­cam Was, bu­duj­my w dzie­ciach zdro­we na­wy­ki i prze­ko­na­nia na te­mat od­ży­wia­nia, re­la­cji z je­dze­niem, nie tyl­ko prze­ka­zu­jąc in­for­ma­cje, ale przede wszyst­kim da­jąc im przy­kład. Za­le­ży nam prze­cież, by zdro­wo ro­sły, były peł­ne ener­gii do za­ba­wy i chęt­ne do po­zna­wa­nia świa­ta.

Na­sze dzia­ła­nia już od przy­go­to­wań do cią­ży, okre­su cią­ży i do­ra­sta­nia dziec­ka wpły­wa­ją na jego zdro­wie, na to, by był kie­dyś cie­szą­cym się do­brym sa­mo­po­czu­ciem do­ro­sły­mi, któ­ry chęt­nie po­dej­mu­je się no­wych wy­zwań i re­ali­zu­je wła­sne ce­lów. W uję­ciu ogól­nym ta­kie dzia­ła­nia bu­du­ją zdro­we, świa­do­me spo­łe­czeń­stwo.

Źró­dła:

  • https://1000dni.pl/pla­no­wa­nie/nie­do­zy­wie­nie-ko­bie­ty-w-cia­zy-moze-pro­wa­dzic-do;
  • https://1000dni.pl/pla­no­wa­nie/jak-die­ta-mat­ki-i-okres-pre­na­tal­ny-wply­wa­ja-na
dieta

27 września 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa