Loading...

6 czerwca 2022

1 min.

Czy wyjętego ze skóry kleszcza trzeba oddać do badania?

Wie­le la­bo­ra­to­riów ofe­ru­je usłu­gę „ba­da­nia klesz­cza”, aby okre­ślić czy był za­ka­żo­ny czy nie. Czy war­to od­dać go do zba­da­nia?

Karolina Zych-Rozpędowska

Ba­da­nie klesz­cza nie jest re­ko­men­do­wa­ne i tak na­praw­dę nic, poza zwięk­szo­nym nie­po­ko­jem pa­cjen­ta (je­śli kleszcz jest cho­ry) nie zmie­nia w dia­gno­sty­ce i po­stę­po­wa­niu.

To, że kleszcz jest cho­ry nie ozna­cza, że ukłu­cie na 100% spo­wo­do­wa­ło za­cho­ro­wa­nie u czło­wie­ka. Mimo cho­ro­by klesz­cza nie włą­cza się pro­fi­lak­tycz­nie an­ty­bio­ty­ku, za­le­ca się na­to­miast ob­ser­wa­cję miej­sca wkłu­cia i do­pie­ro po po­ja­wie­niu się ob­ja­wów cho­ro­by włą­cza od­po­wied­nie le­cze­nie.

Co wię­cej, ne­ga­tyw­ny wy­nik ba­da­nia klesz­cza rów­nież może wpro­wa­dzić w błąd. Po 3 ty­go­dniach mogą po­ja­wić się ob­ja­wy cho­ro­by, któ­re zo­sta­ną zba­ga­te­li­zo­wa­ne, bo prze­cież kleszcz był zdro­wy!

Tym­cza­sem za­ka­że­nie mo­gło być spo­wo­do­wa­ne przez in­ne­go klesz­cza, któ­re­go na­wet nie by­li­śmy świa­do­mi.

Prze­czy­taj wię­cej o bo­re­lio­zie.

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022
borelioza

6 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa