Loading...

6 maja 2022

1 min.

Darmowe badania? Tak, dla każdego po 40. roku życia

Bi­lan­se ko­ja­rzą nam się z pe­dia­trycz­ną oce­ną na­szych dzie­ci w ko­lej­nych la­tach ży­cia. Tym­cza­sem od 1 lip­ca 2021 r. do­ro­śli mogą sko­rzy­stać z rzą­do­we­go pro­gra­mu re­ali­zo­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia „Pro­fi­lak­ty­ka 40 Plus”.

Karolina Zych-Rozpędowska

Z pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ka 40 Plus może sko­rzy­stać każ­da oso­ba, któ­ra ukoń­czy­ła 40 lat. Nie ma gór­ne­go li­mi­tu wie­ku, więc tak samo ba­da­nia może wy­ko­nać 50-lat­ka jak i 60-la­tek.

Głów­ne za­ło­że­nia pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ka 40+

Pro­gram za­kła­da jed­no­ra­zo­we wy­ko­na­nie bez­płat­nych ba­dań dia­gno­stycz­nych, po­zwa­la­ją­cych mię­dzy in­ny­mi na oce­nę ry­zy­ka roz­wo­ju:

Jak sko­rzy­stać z dar­mo­wych ba­dań?

Aby sko­rzy­stać z Pro­gra­mu na­le­ży wy­peł­nić an­kie­tę na swo­im In­ter­ne­to­wym Kon­cie Pa­cjen­ta lub przez in­fo­li­nię (tel. 22 735 39 53).

Po otrzy­ma­niu kodu e-skie­ro­wa­nia na­le­ży zgło­sić się z do­wo­dem oso­bi­stym do swo­jej przy­chod­ni (je­śli re­ali­zu­je pro­gram) lub do in­ne­go punk­tu po­brań. Li­sta miejsc, w któ­rych moż­na wy­ko­nać ba­da­nia do­stęp­na jest na stro­nie pa­cjent.gov.pl.

War­to za­pi­sać się już te­raz po­nie­waż pro­gram jest ogra­ni­czo­ny cza­so­wo do koń­ca 2022 roku. Pa­mię­ta­cie, że naj­waż­niej­sza jest pro­fi­lak­ty­ka cho­rób, dla­te­go ko­rzy­staj­cie z do­stęp­nych pro­gra­mów pro­fi­lak­tycz­nych!

Źró­dło:

Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia https://www.gov.pl/web/zdro­wie/pro­fi­lak­ty­ka-40-plus

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2022
choroby sercacukrzyca

6 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.