Loading...

3 października 2022

2 min.

Druga dawka przypominająca przeciw COVID-19 dla dzieci

Wła­śnie ru­szy­ły za­pi­sy na szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce prze­ciw CO­VID-19. Na szcze­pie­nie moż­na za­re­je­stro­wać dziec­ko, któ­re w dniu prze­pro­wa­dze­nia szcze­pie­nia ukoń­czy­ło 5 lat.

Alicja Jaczewska

W przy­pad­ku nie­któ­rych cho­rób i szcze­pień od­por­ność po po­da­niu szcze­pion­ki z cza­sem się zmniej­sza (zja­wi­sko tzw. słab­ną­cej od­por­no­ści). Dla­te­go, by utrzy­mać ją na do­sta­tecz­nym po­zio­mie na­le­ży co ja­kiś czas przyj­mo­wać tzw. daw­kę przy­po­mi­na­ją­cą. Tak wła­śnie jest w przy­pad­ku szcze­pień prze­ciw­ko wi­ru­so­wi SARS-CoV-2 i po­wo­do­wa­nej przez nie­go cho­ro­by CO­VID-19.

Po me­dy­kach, na­uczy­cie­lach i se­nio­rach przy­szedł czas na szcze­nie­nia po­pu­la­cyj­ne. W związ­ku z tym dla wszyst­kich osób, któ­re ukoń­czy­ły 5 lat – a od ich ostat­nie­go szcze­pie­nia (pierw­szej daw­ki przy­po­mi­na­ją­cej) mi­nę­ło mi­ni­mum 3 mie­sią­ce – ist­nie­je moż­li­wość za­szcze­pie­nia się dru­gą daw­ką przy­po­mi­na­ją­cą szcze­pion­ki prze­ciw­ko CO­VID-19.

Oso­bom, któ­re przy­ję­ły sche­mat szcze­pień pod­sta­wo­wych i nie mia­ły jesz­cze daw­ki przy­po­min­ją­cej – pierw­szą daw­kę przy­po­mi­na­ją­cą po­da­je się rów­nież po 3 mie­sią­cach od po­przed­niej.

Szcze­pie­nia przy­po­mi­na­ją­ce dla dzie­ci w wie­ku 5-12 lat roz­po­czę­ły się dzi­siaj (03.10.2022).

Skie­ro­wa­nie na szcze­pie­nie zo­sta­nie wy­sta­wio­ne au­to­ma­tycz­nie (w mo­men­cie zgło­sze­nia się do Punk­tu Szcze­pień wy­star­czy po­dać dane pa­cjen­ta).

Li­stę ak­tu­al­nych punk­tów szcze­pień moż­na zna­leźć tu­taj: mapa punk­tów szcze­pień.

Przed uda­niem się do punk­tu szcze­pień na­le­ży się jed­nak na ta­kie szcze­pie­nie za­pi­sać. Po­trzeb­ny bę­dzie do tego nr PE­SEL. Moż­na to zro­bić na kil­ka spo­so­bów:

  • Dzwo­niąc bez­po­śred­nio do wy­bra­ne­go punk­tu szcze­pień (nu­me­ry do­stęp­ne na ww li­ście)
  • Za­dzwoń na ca­ło­do­bo­wą i bez­płat­ną in­fo­li­nię – 989
  • Re­je­stru­jąc się elek­tro­nicz­nie po­przez e-Re­je­stra­cję do­stęp­ną na pa­cjent.gov.pl
  • Wy­sy­ła­jąc SMS o tre­ści “Szcze­pi­my­Sie” na nu­mer 880 333 333

Prze­czy­taj wię­cej: CO­VID-19 u dzie­ci – jak cho­ru­ją naj­młod­si? Ob­ja­wy, prze­bieg i le­cze­nie

COVID-19szczepienia

3 października 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.