Loading...

14 marca 2022

1 min.

Ile trwa leczenie zaparcia czynnościowego u dzieci?

Je­śli za­uwa­ży­łaś u swo­je­go dziec­ka pro­blem z wy­próż­nia­niem, zgłoś się do le­ka­rza. Ba­ga­te­li­zo­wa­nie pro­ble­mu tyl­ko wy­dłu­ża jego wy­eli­mi­no­wa­nie. I to nie­rzad­ko dwu­krot­nie!

Alicja Jaczewska

Czy wiesz, jak dłu­go za­zwy­czaj trwa le­cze­nie za­par­cia czyn­no­ścio­we­go u dzie­ci? To za­le­ży! Od cze­go? Od tego jak dłu­go trwa pro­blem.

Mówi się, że le­cze­nia za­par­cia czyn­no­ścio­we­go stol­ca u dzie­ci trwa przy­najm­niej tak dłu­go, jak sam pro­blem a na­wet dwa razy dłu­żej!

War­to do­dać, że wraz z cza­sem trwa­nia za­par­cia do­cho­dzi do na­si­la­nia się zmian w bu­do­wie jak i czyn­no­ści koń­co­we­go od­cin­ka je­li­ta gru­be­go. Od­wró­ce­nie ich rów­nież wy­ma­ga cza­su.

Dla­te­go, je­śli Wa­sze dziec­ko ma pro­blem z wy­próż­nia­niem się i chce­cie unik­nąć wie­lo­mie­sięcz­ne­go le­cze­nia, nie zwle­kaj­cie z wi­zy­tą u le­ka­rza. Re­aguj­cie od razu!

Prze­czy­taj wię­cej o za­par­ciach u dzie­ci.
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022
zaparcie

14 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa