Loading...

17 maja 2022

2 min.

Palisz e-papierosy? Zapłacisz więcej za dentystę

We­dług na­ukow­ców z NYU Col­le­ge of Den­ti­stry wa­po­wa­nie (czy­li in­ha­lo­wa­nie) i e-pa­pie­ro­sy zmie­nia­ją skład bak­te­rii (mi­kro­biom) jamy ust­nej i mogą od­gry­wać rolę w roz­wo­ju cho­rób dzią­seł.

Karolina Zych-Rozpędowska

Na­ukow­cy zba­da­li zdro­wie jamy ust­nej 84 do­ro­słych osób z trzech grup:

  • pa­la­czy pa­pie­ro­sów,
  • użyt­kow­ni­ków e-pa­pie­ro­sów,
  • osób, któ­re nig­dy nie pa­li­ły.

Cho­ro­bę dzią­seł oce­nia­no za po­mo­cą 2 ba­dań sto­ma­to­lo­gicz­nych w od­stę­pie 6 mie­się­cy, pod­czas któ­rych po­bra­no prób­ki płyt­ki na­zęb­nej w celu ana­li­zy obec­nych bak­te­rii.

Ja­kie były wy­ni­ki ba­da­nia?

*E-pa­pie­ro­sy i za­war­te w nich sub­stan­cje che­micz­ne zmie­nia­ją mi­kro­biom jamy ust­nej i za­kłó­ca­ją rów­no­wa­gę bak­te­rii, stwa­rza­jąc za­gro­że­nie dla zdro­wia jamy ust­nej.

Na­ukow­cy prze­ana­li­zo­wa­li bak­te­rie zna­le­zio­ne w prób­kach płyt­ki na­zęb­nej i usta­li­li, że użyt­kow­ni­cy e-pa­pie­ro­sów mają inny mi­kro­biom niż pa­la­cze i oso­by nie­pa­lą­ce.

Szcze­gól­nie ta­kie bak­te­rie jak Fu­so­bac­te­rium i Bac­te­ro­ida­les, o któ­rych wia­do­mo, że są zwią­za­ne z cho­ro­bą dzią­seł – to wła­śnie one do­mi­no­wa­ły w ja­mie ust­nej użyt­kow­ni­ków e-pa­pie­ro­sów.

*Je­śli cho­dzi o wa­po­wa­nie, to jest ono zwią­za­ne z róż­ny­mi po­zio­ma­mi cy­to­kin, czy­li bia­łek któ­re po­ma­ga­ją re­gu­lo­wać układ od­por­no­ścio­wy. Nie­któ­re cy­to­ki­ny są zwią­za­ne z bra­kiem rów­no­wa­gi w bak­te­riach jamy ust­nej i mogą po­gor­szyć cho­ro­by dzią­seł, czy­niąc je bar­dziej po­dat­ny­mi na sta­ny za­pal­ne i in­fek­cje.

Tra­dy­cyj­ne pa­pie­ro­sy ba­da­ne są od wie­lu lat, wa­po­wa­nie i e-pa­pie­ro­sy to sto­sun­ko­wo nowe pro­duk­ty, dla­te­go na­le­ży szcze­gól­ną uwa­gę sku­pić na ich szko­dli­wo­ści.

Prze­czy­taj wię­cej o szko­dli­wo­ści e-pa­pie­ro­sów.

Źró­dła:

  • Elec­tro­nic Ci­ga­ret­te Use Pro­mo­tes a Uni­que Pe­rio­don­tal Mi­cro­bio­me; Scott C. Tho­mas, Fan­gxi Xu, Smru­ti Pu­shal­kar, Ziy­an Lin, Ni­ra­li Tha­kor, Mri­du­la Var­dhan, Zia Fla­mi­nio, SHOW ALL (20 AU­THORS) , Ali­re­za Kho­da­da­di-Ja­may­ran, Re­be­ca Va­scon­ce­los, Ade­ni­ke Aka­po, Eri­ca Qu­eiroz, Ma­ria Be­de­roff, Ma­lvin N. Ja­nal, Yuqi Guo, De­an­na Agu­al­lo, Ter­ry Gor­don, Pa­tri­cia M. Cor­by, An­ge­la R. Ka­mer, Xin Li, De­epak Sa­xe­na.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022
zęby

17 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa