Loading...

21 stycznia 2022

2 min.

To ona jest odpowiedzialna za pogrom w przedszkolach!

Masz w domu przed­szko­la­ka? Bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że prę­dzej czy póź­niej i To­bie przyj­dzie się spo­tkać z HFMD. Cho­ro­ba ob­ja­wia się zmia­na­mi skór­ny­mi w po­sta­ci gru­dek i pę­che­rzy­ków. Do­wiedz się wię­cej o jej ob­ja­wach i sprawdź, jak ją le­czyć.

Alicja Jaczewska

Sie­je strach i spu­sto­sze­nie. Na do­da­tek, je­śli je­steś ro­dzi­cem, to znaj­du­jesz się w gru­pie wy­so­kie­go ry­zy­ka spo­tka­nia z nią oko w oko i ze­sła­nie na do­mo­wą izo­la­cję z uko­cha­nym dziec­kiem.

Cho­ro­ba HFMD robi na­lo­ty dy­wa­no­we szcze­gól­nie w okre­sie je­sien­nym i jest współ­od­po­wie­dzial­na za pust­ki w przed­szko­lach i żłob­kach. Dla­te­go za­miast dać się za­mknąć w do­mo­wych schro­nach, czas byś po­zna­ła wo­jen­ną tak­ty­kę agre­so­ra.

Cho­ro­ba do­ty­czy dło­ni, ust i stóp, w skró­cie HFMD (Hand, Foot and Mo­uth Di­se­ase). Co cie­ka­we, w mo­wie po­tocz­nej czę­sto uży­wa­my na­zwy „bo­ston­ka” albo „cho­ro­ba bo­stoń­ska”, ale są to nie­pra­wi­dło­we okre­śle­nia. Być może przy­czy­ną tego – utar­te­go już w na­szej świa­do­mo­ści – błę­du jest za­po­ży­cze­nie z in­nej wy­syp­ki, wy­wo­ła­nej przez en­te­ro­wi­ru­sa ECHO16, któ­ry spo­wo­do­wał dużą epi­de­mię wła­śnie w Bo­sto­nie w 1951 roku.

Po­znaj wro­ga, czy­li 5 naj­waż­niej­szych rze­czy, któ­re po­wi­nie­neś o nim wie­dzieć:

  • Cho­ro­ba ob­ja­wia się zmia­na­mi skór­ny­mi głów­nie w po­sta­ci gru­dek i pę­che­rzy­ków na dło­niach, sto­pach i w ja­mie ust­nej. Zmia­ny te mogą być bar­dzo bo­le­sne i na­wet utrud­niać po­ły­ka­nie. Po­ja­wia­ją się zwy­kle 3 do 6 dni po za­ka­że­niu.
  • Ogól­nym ob­ja­wom czę­sto to­wa­rzy­szy też go­rącz­ka. Cho­ro­ba za­zwy­czaj ma ła­god­ny prze­bieg i nie daje nie­bez­piecz­nych po­wi­kłań. Cza­sem zo­sta­wia po so­bie ślad w po­sta­ci scho­dzą­cych pa­znok­ci. W rzad­kich przy­pad­kach może pro­wa­dzić do za­pa­le­nia opon mó­zgo­wych, za­pa­le­nia mó­zgu.
  • To cho­ro­ba wi­ru­so­wa, więc le­czy­my ją wy­łącz­nie ob­ja­wo­wo – le­ka­mi prze­ciw­bó­lo­wy­mi i prze­ciw­go­rącz­ko­wy­mi, i przede wszyst­kim dużą ilo­ścią pły­nów!
  • Naj­gor­sza in­for­ma­cja do­ty­czy cza­su opa­no­wa­nia ob­ja­wów: dzie­ci z HFMD po­win­ny być izo­lo­wa­ne i nie mogą cho­dzić do żłob­ka czy przed­szko­la.
  • Ale uwa­ga! Ro­dzi­ce i opie­ku­no­wie w zma­ga­niach z tą cho­ro­bą mają szan­sę być szyb­cy i wście­kli. Bo­wiem w pro­fi­lak­ty­ce klu­czo­wa jest hi­gie­na oso­bi­sta, my­cie rąk wodą i my­dłem. Sku­tecz­na jest też de­zyn­fek­cja po­wierzch­ni i przed­mio­tów, z któ­ry­mi mamy naj­częst­szy kon­takt.

Dbaj­cie o czy­stość i wy­graj­cie tę bi­twę!

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022
gorączkahigienaprofilaktykawirus

21 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa