Loading...

25 marca 2022

2 min.

Bristolska skala uformowania stolca, czyli o czym świadczy wygląd stolca

Ile cie­ka­wych rze­czy wi­dać w stol­cu! Jego wy­gląd, ufor­mo­wa­nie, kon­sy­sten­cja mogą wie­le po­wie­dzieć o szyb­ko­ści prze­cho­dze­nia kału przez je­li­to, czy­li o pa­sa­żu, o tym czy je­ste­śmy od­wod­nie­ni, czy kał nie za­le­ga w od­byt­ni­cy zbyt dłu­go. 

Karolina Zych-Rozpędowska

W 1992 r. wpro­wa­dzo­no spe­cjal­ną ob­ra­zo­wą ska­lę po­ka­zu­ją­cą róż­ne kon­sy­sten­cje stol­ców, czy­li tzw. bri­stol­ską ska­lę ufor­mo­wa­nia stol­ca, dzie­lą­cą go na 7 ty­pów: od typu 1 – ozna­cza­ją­ce­go po­je­dyn­cze zbi­te grud­ki po­dob­ne do orze­chów, trud­ne do wy­da­le­nia po typ 7, czy­li sto­lec wod­ni­sty, bez sta­łych ele­men­tów.

Wy­ka­za­no też za­leż­ność typu ufor­mo­wa­nia stol­ca od cza­su, w ja­kim zje­dzo­ny po­karm za­mie­nia się w sto­lec, czy­li pa­sa­żu je­li­to­we­go.

Typ 1, czy­li zbi­te grud­ki od­po­wia­da bar­dzo wy­dłu­żo­ne­mu cza­so­wi pa­sa­żu – oko­ło 100 go­dzin, z ko­lei typ 7 wod­ni­sty od­po­wia­da skró­co­ne­mu pa­sa­żo­wi do oko­ło 10 go­dzin.

We­dług Bri­stol­skiej ska­li ufor­mo­wa­nia stol­ca pra­wi­dło­wy i po­żą­da­ny, świad­czą­cy o do­brym na­wod­nie­niu i die­cie jest typ 3 i typ 4.

  • Typ 1 lub 2, praw­do­po­dob­nie masz za­par­cia.
  • Typ 3 lub 4, masz ide­al­ne stol­ce, ła­twe do wy­da­le­nia.
  • Typy 5, 6 i 7 masz ten­den­cję do bie­gun­ki.

Ska­lę tę stwo­rzo­no, by mię­dzy in­ny­mi uła­twić ko­mu­ni­ka­cję le­karz-pa­cjent. Wy­ko­rzy­stu­je się ją w dia­gno­sty­ce bie­gu­nek, za­parć i ze­spo­łu je­li­ta draż­li­we­go.

Opi­sa­nie wy­glą­du stol­ca może być kło­po­tli­we lub wsty­dli­we, a tak, na pod­sta­wie ob­raz­ków pa­cjent może ła­two wska­zać do­mi­nu­ją­cy wy­gląd stol­ca, co po­mo­że le­ka­rzo­wi po­kie­ro­wać dal­szą dia­gno­sty­ką.

Źró­dło:

Le­wis SJ, He­aton KW. Sto­ol form sca­le as a use­ful gu­ide to in­te­sti­nal trans­it time. Scand J Ga­stro­en­te­rol. 1997;32(9):920-924. doi:10.3109/00365529709011203

stoleczaparcie

25 marca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa