Loading...

25 stycznia 2022

2 min.

Używasz termometru bezdotykowego? Na pewno robisz to źle

Ku­pi­łaś naj­now­szy mo­del ter­mo­me­tru bez­do­ty­ko­we­go. Masz (wresz­cie) wąt­pli­wą przy­jem­ność prze­te­sto­wać go pierw­szy raz. Ale co zro­bić, gdy gdzie go nie przy­ło­żysz, cały czas po­ka­zu­je inną tem­pe­ra­tu­rę? Wy­ja­śnia­my, jak pra­wi­dło­wo uży­wać tego sprzę­tu.

Alicja Jaczewska

Czy zda­rza Ci się ze­zło­ścić na swój uko­cha­ny ter­mo­metr bez­do­ty­ko­wy? Za­sta­na­wiasz się, na ja­kim eta­pie po­peł­ni­łaś błąd wy­cho­waw­czy, że przy­gar­nię­ty ter­mo­metr, tak od­wdzię­cza Ci się za wikt i opie­ru­nek?

Śpie­szy­my z po­mo­cą

Za­parz me­li­sę, usiądź wy­god­nie w fo­te­lu, weź głę­bo­ki od­dech. Mamy dla Cie­bie uni­ka­to­wą wska­zów­kę:

  • w przy­pad­ku ter­mo­me­trów na pod­czer­wień, ko­niecz­nie prze­czy­taj w in­struk­cji ob­słu­gi, gdzie pro­du­cent ukrył in­for­ma­cje do­ty­czą­ce za­le­ceń spo­so­bu i miej­sca wy­ko­na­nia po­mia­ru.

To wie­dza ma­gicz­na, ale ma istot­ny zwią­zek z róż­ni­ca­mi tem­pe­ra­tu­ry skó­ry na róż­nych par­tiach cia­ła. Nie­któ­re bo­wiem są ka­li­bro­wa­ne na skroń (tu tem­pe­ra­tu­ra za­zwy­czaj jest nie­co wyż­sza w związ­ku z obec­no­ścią tęt­ni­cy skro­nio­wej i mię­śnia skro­nio­we­go), inne na śro­dek czo­ła, jesz­cze inne wy­cią­ga­ją śred­nią z po­mia­ru wzdłuż łuku brwio­we­go.

Nie strze­laj na oślep

Po­wie­trze, po­dusz­ka, ku­bek z kawą – zmie­rzy­łaś już tem­pe­ra­tu­rę wszyst­kich cie­ka­wych przed­mio­tów? No to bę­dziesz nie­po­cie­szo­na, bo to nie są urzą­dze­nia do za­dań spe­cjal­nych – nie na­da­ją się też do po­mia­ru tem­pe­ra­tu­ry na klat­ce pier­sio­wej czy brzu­chu.

Naj­waż­niej­szy news dnia: re­gu­lar­nie (zgod­nie z in­struk­cją ob­słu­gi) ka­li­bruj swój ter­mo­metr. Zwróć też uwa­gę czy pro­du­cent nie za­le­cił od­cze­ka­nia z po­mia­rem po prze­nie­sie­niu ter­mo­me­tru do in­ne­go po­miesz­cze­nia i zmia­nie tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia. A je­śli po­trze­bu­jesz po­rad­ni­ka na te­mat go­rącz­ki, to u nas znaj­dziesz naj­lep­szy.

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2022
gorączkatermometr

25 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.