Loading...

10 czerwca 2022

2 min.

Witamina C na przeziębienie – czy jej stosowanie ma sens?

Ciek­ną­cy ka­tar, po­draż­nio­ne gar­dło, bo­lą­ca gło­wa, mię­śnie, brak siły i wy­so­ka tem­pe­ra­tu­ra. Tak zwy­kle wy­glą­da­ją pierw­sze dni prze­zię­bie­nia, czy­li in­fek­cji wi­ru­so­wej, któ­rą mo­że­my mieć kil­ka razy w roku. Więk­szość pa­cjen­tów na wów­czas się­ga po do­mo­we spo­so­by i duże daw­ki wi­ta­mi­ny C. Ale czy to ma sens?

Karolina Zych-Rozpędowska

Sku­tecz­ność wi­ta­mi­ny C w le­cze­niu lub za­po­bie­ga­niu prze­zię­bie­niu była ba­da­na przez wie­le lat i ana­li­zo­wa­na w wie­lu prze­glą­dach na­uko­wych. Nie­ste­ty, eks­per­ci stwier­dzi­li nie­wiel­ką lub żad­ną ko­rzyść z sto­so­wa­nia wi­ta­mi­ny C w za­po­bie­ga­niu lub le­cze­niu prze­zię­bie­nia.

Jak dzia­ła wi­ta­mi­na C?

Or­ga­nizm ludz­ki nie ma zdol­no­ści wy­twa­rza­nia wi­ta­mi­ny C, czy­li kwa­su askor­bi­no­we­go, dla­te­go za­po­trze­bo­wa­nie na nią musi po­kry­wać w po­kar­mach.

Wi­ta­mi­na C po­zwa­la utrzy­mać pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie i bu­do­wę ko­ści, mię­śni i na­czyń krwio­no­śnych. Po­ma­ga rów­nież w two­rze­niu ko­la­ge­nu i w wchła­nia­niu że­la­za.

Dzien­ne za­po­trze­bo­wa­nie na wi­ta­mi­nę C wy­no­si oko­ło 100 mg. Tę ilość z ła­two­ścią mo­że­my do­star­czyć w po­kar­mach sto­su­jąc zbi­lan­so­wa­ną die­tę.

Dużo wi­ta­mi­ny C jest w:

  • pie­trusz­ce,
  • cy­tru­sach,
  • po­mi­do­rach,
  • pa­pry­ce.

Obec­nie prak­tycz­nie nie spo­ty­ka się nie­do­bo­rów wi­ta­mi­ny C, po­nie­waż by do nich do­szło, or­ga­nizm mu­siał­by być po­zba­wio­ny po­kar­mów za­wie­ra­ją­cych wi­ta­mi­nę C przez 70 dni.

Kie­dyś na szkor­but, czy­li cho­ro­bę wy­wo­ła­ną nie­do­bo­rem kwa­su askor­bi­no­we­go za­pa­da­li np. ma­ry­na­rze i więź­nio­wie, któ­rzy po­zba­wie­ni byli źró­deł wi­ta­mi­ny przez dłu­gie ty­go­dnie.

Czy wi­ta­mi­na C po­ma­ga na prze­zię­bie­nie? Po­nie­waż nie­do­bry wi­ta­mi­ny C z re­gu­ły nie wy­stę­pu­ją, nie ma więk­sze­go sen­su po­da­wa­nia przy ła­god­nych in­fek­cjach wi­ru­so­wych wy­so­kich da­wek wi­ta­mi­ny C.

Na­to­miast to, co po­ten­cjal­nie może sko­rzy­stać z su­ple­men­ta­cji wi­ta­mi­ny C to dro­gi mo­czo­we – nad­miar wi­ta­mi­ny C wy­da­la się z mo­czem, a za­kwa­sze­nie mo­czu po­ten­cjal­nie chro­ni przed za­ka­że­nia­mi ukła­du mo­czo­we­go (nie u wszyst­kich, bo u osób, któ­re mają zwięk­szo­ne ry­zy­ko po­wsta­wa­nia ka­mie­ni w ner­kach duże daw­ki kwa­su askor­bi­no­we­go mogą po­wo­do­wać nad­mier­ne wy­da­la­nie kwa­su szcza­wio­we­go do mo­czu, kry­sta­li­za­cję mo­cza­nów i cy­try­nia­nów).

Prze­czy­taj rów­nież:

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2022
infekcja wirusowamity zdrowotnewitamina C

10 czerwca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa