Loading...

15 marca 2022

1 min.

Zmiana pozycji w tej kwestii ma kluczowe znaczenie

Spły­wa­ją­ca po tyl­nej ścia­nie gar­dła krew może być przy­czy­ną za­chły­śnię­cia, albo do­le­gli­wo­ści zwią­za­nych z jej po­ły­ka­niem. Jaką po­zy­cję po­win­na przy­jąć oso­ba, któ­rej leci krew z nosa?

Alicja Jaczewska

Czy wiesz, co zro­bić gdy To­bie albo Two­je­mu dziec­ku za­cznie le­cieć krew z nosa? Po­chy­lić gło­wę do przo­du! Tak, do przo­du.

Choć mogę się za­ło­żyć, że wie­lo­krot­nie sły­sza­łaś, że po­win­no się ją od­chy­lić do tyłu, nie rób tego! Od­chy­le­nie do tyłu nie za­ta­mu­je krwa­wie­nia a je­dy­nie je ukry­je. I choć za­zwy­czaj „co z oczu, to z ser­ca” to w tym wy­pad­ku nie­ste­ty fakt, że nie wi­dzi­my spły­wa­ją­cej krwi wca­le nie po­ma­ga.

Spły­wa­ją­ca po tyl­nej ścia­nie gar­dła krew może być przy­czy­ną za­chły­śnię­cia, albo do­le­gli­wo­ści zwią­za­nych z jej po­ły­ka­niem. Gdy na­to­miast po­chy­li­my gło­wę do przo­du i do­dat­ko­wo uci­śnie­my skrzy­deł­ka nosa, fak­tycz­nie za­ta­mu­je­my (w więk­szo­ści pro­stych krwo­to­ków) ciek­ną­cą krew i przy­śpie­szy­my wy­two­rze­nie się skrze­pu.

Do­dat­ko­wo, za­sto­so­wa­nie zim­ne­go okła­du na kark może przy­spie­szyć ten pro­ces po­przez ob­kur­cze­nie na­czyń krwio­no­śnych.

Prze­czy­taj wię­cej o krwa­wie­niu z nosa u dziec­ka.
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2022
krewpierwsza pomoc

15 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.