Loading...

12 stycznia 2022

2 min.

Słynna influencerka ukarana!

Do­brze, że pa­pa­raz­zi jed­nak ist­nie­ją, to w koń­cu oni przy­ła­pa­li in­flu­en­cer­kę na go­rą­cym uczyn­ku. I niech ta spra­wa bę­dzie dla każ­dej z nas na­ucz­ką – nie tłu­macz­my się nig­dy wię­cej bra­kiem cza­su, czy to z po­wo­du ro­dzi­ny czy za­wo­do­wych aspi­ra­cji.

Redakcja

Redakcja

Nie milk­nie wrza­wa me­dial­na wo­kół lu­bia­nej wed­ding plan­ner­ki. Spra­wa do­ty­czy Ka­ta­rzy­ny B.-M.

Kil­ka dni temu pa­pa­raz­zi przy­ła­pa­li ją pod­czas po­li­cyj­ne­go za­trzy­ma­nia. Zo­sta­ła uka­ra­na man­da­tem kar­nym za cięż­kie ży­cio­we prze­wi­nie. To skan­dal, ale oka­za­ło się, że nie ma zro­bio­nej ak­tu­al­nej cy­to­lo­gii, któ­ra jest bar­dzo po­moc­na w dia­gno­zie raka szyj­ki ma­ci­cy już we wcze­snym sta­dium.

Na nic zda­ły się jej tłu­ma­cze­nia o za­wo­do­wych obo­wiąz­kach, ro­dzin­nych wy­zwa­niach i wią­żą­cym się z tym wszyst­kim bra­kiem cza­su. Twar­da ręka wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści przy­wo­ła­ła ją do po­rząd­ku na­ka­zem na­tych­mia­sto­we­go za­dba­nia o swo­je zdro­wie.

Na­sza gwiaz­da z po­ko­rą przy­ję­ła man­dat i nie­zwłocz­nie pod­ję­ła kro­ki ma­ją­ce na celu na­pra­wie­nie szko­dy. Już na­stęp­ne­go dnia wi­dzia­no ją w przy­chod­ni, gdzie oprócz za­le­głe­go ba­da­nia zro­bi­ła też mor­fo­lo­gię krwi.

Me­dia do­no­szą też, że na szczę­ście wy­ni­ki ba­dań Ka­ta­rzy­ny B.-M. zwa­nej rów­nież @hel­lo­kej­ti są do­bre, ale Ty nie bądź jak Ka­sia, nie cze­kaj, aż ży­cie wy­sta­wi Ci man­dat. Już dziś za­pisz się na jed­no z naj­waż­niej­szych ba­dań w gi­ne­ko­lo­gii – cy­to­lo­gię!

Pu­bli­ka­cja może za­wie­rać ele­men­ty hu­mo­ry­stycz­ne i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej.

Je­śli masz po­mysł na ma­te­riał do sek­cji Plo­teRP, wy­ślij nam wia­do­mość na ad­res: do­no­sy@ro­ger­pu­bli­shing.pl.

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2022
badanie lekarskiecytologia

12 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa