Loading...

24 stycznia 2022

1 min.

„Czy 11-miesięczne dziecko powinno zjadać już normalne śniadanie, czy może nadal pić mleko?”

Roz­sze­rza­nie die­ty nie­mow­la­ka po­win­no od­by­wać się stop­nio­wo od 6. mie­sią­ca ży­cia. Ile po­sił­ków sta­łych po­win­no zja­dać 11-mie­sięcz­ne dziec­ko? Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Czy 11-mie­sięcz­ne dziec­ko po­win­no zja­dać już „nor­mal­ne” śnia­da­nie (np. kasz­kę lub owsian­kę), czy może nadal pić mle­ko? Od 1. roku ży­cia teo­re­tycz­nie dziec­ko po­win­no zja­dać 5 po­sił­ków, a my na­ra­zie bez­mlecz­ne mamy 3 (dru­gie śnia­da­nie, obiad i pod­wie­czo­rek)”.

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W trak­cie roz­sze­rza­nia die­ty, któ­rą roz­po­czy­na­my po 6. mie­sią­cu ży­cia stop­nio­wo zwięk­sza­my ilość po­sił­ków sta­łych. Tem­po ich wpro­wa­dza­nia za­le­ży w du­żej mie­rze od dzie­ci, na­to­miast śred­nio za­le­ca się do­da­nie 1 po­sił­ku mniej wię­cej co mie­siąc tak, aby w oko­li­cy 1. uro­dzin dziec­ko zja­da­ło już 5 po­sił­ków.

Na­to­miast ko­lej­ność ich wpro­wa­dza­nia jest do­wol­na. Zwy­cza­jo­wo ro­dzi­ce za­czy­na­ją od obiad­ków a na­stęp­nie śnia­dań (w po­sta­ci ka­szek wła­śnie), ale może to być rów­nież ostat­ni po­si­łek w cią­gu dnia.

Jed­no­cze­śnie pa­mię­taj­my, że do ukoń­cze­nia 1. roku ży­cia, mle­ko jest pod­sta­wą die­ty dziec­ka. Nie­mniej są­dzę, że u 11-mie­sięcz­ne­go ma­lusz­ka moż­na po­sta­rać się już o ko­lej­ne po­sił­ki sta­łe.

Prze­czy­taj wię­cej o roz­sze­rza­niu die­ty u nie­mow­la­ka.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

dietatrudne pytania

24 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.