Loading...

24 stycznia 2022

1 min.

„8-miesięczny niemowlak jeszcze nie siedzi. Czy jest się czym martwić?”

Tym ra­zem na­pi­sa­ła do nas zmar­twio­na mama, że jej 8-mie­sięcz­na có­recz­ka jesz­cze nie sie­dzi. Naj­pierw jed­nak trze­ba do­pre­cy­zo­wać py­ta­nie – czy nie sia­da sa­mo­dziel­nie, czy nie sie­dzi sama wkła­da­na do krze­seł­ka.

Alicja Jaczewska

„Nie­mow­lak (dziew­czyn­ka 8-mie­sięcz­na) jesz­cze nie sie­dzi. Czy jest się czym mar­twić? Jest bar­dzo du­żym dziec­kiem, nosi już roz­miar 80-86, co na pew­no jej nie po­ma­ga. Fi­zjo­te­ra­peu­ta za­li­czo­ny – za­le­cił ćwi­cze­nia ra­mion. Nie ukry­wam, nie uspo­ko­iło mnie to. Mogę coś jesz­cze zro­bić poza ćwi­cze­nia­mi?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pod­sta­wo­we py­ta­nie brzmi – czy cho­dzi o to, że nie sie­dzi (np. wło­żo­na do krze­seł­ka do kar­mie­nia „leci” na boki) czy że nie sia­da sa­mo­dziel­nie?

Je­śli cho­dzi o sa­mo­dziel­ne sia­da­nie to gra­ni­ca wie­ku, do ja­kiej dziec­ko po­win­no tę umie­jęt­nośc po­siąść to oko­ło 9-10 mie­się­cy. Czy­li có­recz­ka ma jesz­cze czas.

Co waż­ne, do tego mo­men­tu (sa­mo­dziel­ne­go sia­da­nia) nie po­win­no się dziec­ka sa­dzać (z wy­jąt­kiem spo­ży­wa­nia po­sił­ków, w trak­cie któ­rych dziec­ko po­win­no sie­dzieć z pod­par­ce­im), gdyż gor­set mię­śnio­wy za­zwy­czaj nie jest jesz­cze przy­go­to­wa­ny do utrzy­my­wa­nia krę­go­słu­pa.

Pod­su­mo­wu­jąc my­ślę, że fi­zjo­te­ra­peu­ta, któ­ry wi­dział i ba­dał dziec­ko, miał naj­lep­szy wzgląd w jego roz­wój.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

rozwój dzieckatrudne pytania

24 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.