Loading...

24 stycznia 2022

1 min.

„Czy przy gorączce u dziecka, które ma 4,5 roku, mogę podać 500 mg paracetamolu?”

W Wa­szych py­ta­niach bar­dzo czę­sto po­ja­wia się pro­blem daw­ko­wa­nia le­ków prze­ciw­go­rącz­ko­wych. Jed­na z mam za­py­ta­ła, czy może po­dać 500 mg pa­ra­ce­ta­mo­lu 4,5 rocz­ne­mu dziec­ku. Opo­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Mam py­ta­nie od­no­śnie daw­ko­wa­nia le­ków prze­ciw­go­rącz­ko­wych. Czy w przy­pad­ku po­ja­wie­nia się go­rącz­ki (po­wy­żej 38°C) u syna, któ­ry ma 4,5 roku i waży 20 kg, mogę po­dać już pół ta­blet­ki pa­ra­ce­ta­mo­lu (500 mg)?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie, zgod­nie z za­le­ce­nia­mi, mak­sy­mal­na jed­no­ra­zo­wa daw­ka pa­ra­ce­ta­mo­lu u dziec­ka to 15 mg/kg masy cia­ła. Wiek nie ma w tym przy­pad­ku zna­cze­nia.

A więc dla 20-ki­lo­gra­mo­we­go dziec­ka mak­sy­mal­na jed­no­ra­zo­wa daw­ka to 300 mg.

W ra­zie wąt­pli­wo­ści war­to sko­rzy­stać z na­szych kal­ku­la­to­rów:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

gorączkatrudne pytania

24 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.