Loading...

15 lipca 2022

1 min.

„Czy należy obudzić gorączkujące dziecko, aby podać mu lek przeciwgorączkowy?”

Na py­ta­nie jed­nej z za­tro­ska­nych mam od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Gdy mie­rzę tem­pe­ra­tu­rę cia­ła dziec­ka w nocy, kie­dy śpi i oka­zu­je się, że ma go­rącz­kę to na­le­ży obu­dzić dziec­ko, aby po­dać mu lek prze­ciw­go­rącz­ko­wy czy po­zwo­lić dziec­ku spać?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Trud­no udzie­lić jed­no­znacz­nej od­po­wie­dzi. Za­le­ży to od wy­so­ko­ści tem­pe­ra­tu­ry i od dziec­ka. Czy śpi spo­koj­nie? Czy ma przy­śpie­szo­ny od­dech? Czy mia­ło kie­dyś drgaw­ki go­rącz­ko­we?

Na pew­no war­to za­wsze za­cząć od od­kry­cia dziec­ka z koł­dry i po­now­ne­go zmie­rze­nia tem­pe­ra­tu­ry po chwi­li, gdyż czę­sto moż­na w ten spo­sób ją ob­ni­żyć bez bu­dze­nia dziec­ka.

Je­śli dziec­ko śpi i od­dy­cha spo­koj­nie, tem­pe­ra­tu­ra jest nie­co po­wy­żej 38° C to my­ślę, że moż­na dziec­ko ob­ser­wo­wać i kon­ty­nu­ować po­mia­ry tem­pe­ra­tu­ry. Je­śli na­to­miast tem­pe­ra­tu­ra prze­kra­cza 39° C, dziec­ko szyb­ko od­dy­cha, wier­ci się –war­to po­dać lek.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

gorączkatrudne pytania

15 lipca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.