Loading...

31 sierpnia 2022

2 min.

„Dziecko w trakcie odpieluchowania nie woła siku. Co robić?”

Co zro­bić, żeby dziec­ko bie­gło do to­a­le­ty przed tym, jak za­chce mu się siku, a nie w trak­cie lub po?

Alicja Jaczewska

„Dziew­czyn­ka, 2 lata 9 mie­się­cy. W trak­cie od­pie­lu­cho­wa­nia, któ­re trwa po­nad pół roku. Woła kupę, ale za­wsze po­si­ku­je, nie woła, gdy zmo­czy majt­ki, wy­da­je się jak­by tego nie czu­ła, cza­sa­mi tyl­ko za­sy­gna­li­zu­je (cho­ciaż kro­pli na ko­szul­ce nie znie­sie – jest w trak­cie te­ra­pii SI). Co zro­bić, żeby bie­gła do to­a­le­ty przed a nie w trak­cie lub po? Czy wy­ko­nać np. ba­da­nie mo­czu?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Fi­zjo­lo­gicz­na funk­cja pę­che­rza i dol­nych dróg mo­czo­wych, w tym kon­tro­la mik­cji, roz­wi­ja się wraz z roz­wo­jem dziec­ka.

Na­le­ży pa­mię­tać, że choć teo­re­tycz­nie naj­lep­szym mo­men­tem na od­pie­lu­cho­wa­nie (a za­tem i na­by­cie peł­nej kon­tro­li nad od­da­wa­niem mo­czu) jest wiek 20-30 mie­się­cy, to jed­nak te za­cho­wa­nia (wo­ła­nie, ko­rzy­sta­nie z to­a­le­ty/noc­ni­ka) wy­kształ­ca­ją się stop­nio­wo, a kon­tro­lę mik­cji osią­ga się do wie­ku oko­ło 5 lat.

Oczy­wi­ście, u więk­szo­ści dzie­ci pro­ces ten prze­bie­ga szyb­ciej, jed­nak do­pie­ro po tym cza­sie utrzy­my­wa­nie się ob­ja­wów ze stro­ny dol­nych dróg mo­czo­wych (lo­wer uri­na­ry tract symp­toms – LUTS) okre­śla się jako za­bu­rze­nia czyn­no­ści dol­nych dróg mo­czo­wych (lo­wer uri­na­ry tract dys­func­tion – LUTD), któ­re do­ty­czą 17–22% dzie­ci.

Je­śli coś Pa­nią nie­pkoi – wy­klu­cze­nie za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go jest za­wsze do­brym po­my­słem. Moż­na rów­nież skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą, któ­ry zbie­rze wy­wiad pod ką­tem ewen­tu­al­nych pro­ble­mów mo­gą­cych wy­ma­gać przy­spie­szo­nej dia­gno­sty­ki. War­to też za­po­znać się z do­stęp­ną li­te­ra­tu­rą w te­ma­ty­ce od­pie­lu­cho­wa­nia i kon­tro­li mik­cji.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

odpieluchowywanietrudne pytania

31 sierpnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.