Loading...

7 lutego 2022

1 min.

„Jak i czym czyścić uszy dziecku?”

U dzie­ci, u któ­rych wy­stę­pu­je nad­mier­na pro­duk­cja wo­sko­wi­ny lub są w trak­cie in­fek­cji, moż­na za­sto­so­wać pre­pa­ra­ty roz­pusz­cza­jąe wo­sko­wi­nę.

Alicja Jaczewska

„Czym i jak czy­ścić ucho 3-lat­ko­wi? Do­dam, że co ja­kiś czas ma za­pa­le­nie ucha.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W nor­mal­nych wa­run­kach prze­wo­dy słu­cho­we nie wy­ma­ga­ją czysz­cze­nia a je­dy­nie usu­wa­nia wo­sko­wi­ny z mał­żo­wi­ny usznej, któ­ra sama wy­do­sta­je się na ze­wnątrz.

Na­to­miast u dzie­ci, u któ­rych pro­duk­cja wo­sko­wi­ny jest nad­mier­na lub są w trak­cie in­fek­cji, a my chce­my prze­wód słu­cho­wy oczy­ścić ce­lem jego oce­ny w ba­da­niu oto­sko­po­wym, moż­na sko­rzy­stać z pre­pa­ra­tów roz­pusz­cza­ją­cych wo­sko­wi­nę.

W ap­te­kach są do­stęp­ne go­to­we spraye na ba­zie oli­wy, ale rów­nie do­brze spraw­dzi się cie­kła pa­ra­fi­na. Jak z nich ko­rzy­stać? Naj­le­piej gdy­by uda­ło się po­ło­żyć dziec­ko na boku, za­kro­plić dany pre­pa­rat do ucha, od­cze­kać 10 mi­nut, przy­ło­żyć chu­s­tecz­kę do ucha i od­wró­cić gło­wę tak, aby roz­pusz­czo­na wo­sko­wi­na mo­gła wy­pły­nąć.

Po­tem po­wtó­rzyć pro­ce­du­rę z dru­gim uchem. Nig­dy na­to­miast nie czy­ści­my prze­wo­dów słu­cho­wych pa­tycz­ka­mi! Mogę one po­wo­do­wać je­dy­nie „ubi­ja­nie” kor­ków wo­sko­wi­no­wych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniaucho

7 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.