Loading...

7 lutego 2022

1 min.

„Kiedy zacząć martwić się nadmiernym ślinieniem u 9-miesięcznego dziecka?”

Jed­na z mam mar­twi się nad­mier­nym śli­nie­niem się dziec­ka – nie wią­że tego za­cho­wa­nia z ząb­ko­wa­niem. Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Wi­tam. Kie­dy za­cząć mar­twić się nad­mier­nym śli­nie­niem u 9-mie­sięcz­ne­go dziec­ka? Mały ma już 8 zę­bów, któ­re w ca­ło­ści wy­szły i nie wi­dać, aby wy­cho­dzi­ły ko­lej­ne a za­kła­da­jąc śli­niak po 15 mi­nu­tach jest już cał­ko­wi­cie mo­kry.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ist­nie­je kil­ka przy­czyn nad­mier­ne­go śli­nie­nia się nie­mow­ląt. Poza naj­bar­dziej oczy­wi­stą, wy­mie­nio­ną w py­ta­niu czy­li ząb­ko­wa­niem może to być np.:

  • in­fek­cja,
  • za­bu­rze­nia po­ły­ka­nia,
  • za­bu­rze­nia pra­cy mię­śni wo­kół ust albo dna jamy ust­nej,
  • skró­ce­nie wę­dzi­deł­ka,
  • wkła­da­nie rą­czek i przed­mio­tów do jamy ust­nej,
  • wpro­wa­dza­nie no­wych po­kar­mów sta­łych.

Je­śli ma Pani wąt­pli­wo­ści i śli­nie­nie nadal jest po­wo­dem do nie­po­ko­ju, dziec­ko war­to skon­sul­to­wać się z lo­go­pe­dą lub neu­ro­lo­go­pe­dą, któ­ry zaj­mu­je się wcze­sną in­ter­wen­cją lo­go­pe­dycz­ną oraz pe­dia­trą.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

7 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.