Loading...

19 stycznia 2022

1 min.

„Jak pobrać mocz do badania dziecku, które nie jest odpieluchowane?”

Po­bra­nie mo­czu do ba­da­nia dziec­ku, któ­re nie jest jesz­cze od­pie­lu­cho­wa­ne, może przy­spo­rzyć nie lada kło­po­tów. O tym, jak to zro­bić po­praw­nie (i w mia­rę szyb­ko) pi­sze pe­dia­tra – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Jak pra­wi­dło­wo po­brać mocz do ba­da­nia dziec­ku, któ­re nie jest jesz­cze od­pie­lu­cho­wa­ne. Po­zdra­wiam”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pro­ce­du­rę war­to za­cząć oko­ło 15-20 mi­nut po kar­mie­niu/na­po­je­niu. Przed po­bra­niem mo­czu na­le­ży do­kład­nie umyć oko­li­cę kro­cza wodą ze środ­kiem my­ją­cym uży­wa­nym na co dzień i osu­szyć.

  • W przy­pad­ku ma­lusz­ków (dzie­ci, któ­re jesz­cze nie sie­dzą) po­ło­żyć ro­ze­bra­ne dziec­ko na pod­kła­dzie i cze­kać.
  • W przy­pad­ku dzie­ci sie­dzą­cych mo­że­my (ro­ze­bra­ne od pasa w dół) dziec­ko po­sa­dzić okra­kiem na ko­la­nach ro­dzi­ca tak, aby jego po­ślad­ki były mię­dzy no­ga­mi do­ro­słe­go.

Czyn­ni­ka­mi, któ­re mogą przy­śpie­szyć od­da­nie mo­czu przez dziec­ko jest pusz­cze­nie wody w kra­nie albo zmo­cze­nie stóp­ki w zim­nej wo­dzie.

Wię­cej in­for­ma­cji o po­bie­ra­niu mo­czu do ba­da­nia znaj­dziesz w ar­ty­ku­le o za­ka­że­niach ukła­du mo­czo­we­go u dzie­ci.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

badania laboratoryjnetrudne pytania

19 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.