Loading...

27 czerwca 2022

1 min.

„Jak pozbyć się skutecznie glisty ludzkiej u dziecka?”

Gli­sta ludz­ka sta­no­wi jed­ną z naj­częst­szych przy­czyn cho­rób pa­so­żyt­ni­czych u czło­wie­ka. Naj­bar­dziej na­ra­żo­ne są dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym.

Alicja Jaczewska

„Jak po­zbyć się sku­tecz­nie gli­sty ludz­kiej u dziec­ka?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Na­le­ży udać się do pe­dia­try, aby prze­pi­sał leki prze­ciw­pa­so­żyt­ni­cze, któ­re są bar­dzo sku­tecz­ne. Po ich po­da­niu dziec­ko po­win­no wy­da­lić mar­twe osob­ni­ki.

Je­śli jed­nak ta­kie le­cze­nie było już sto­so­wa­ne a „gli­sta się utrzy­mu­je” – to py­ta­nie na ja­kiej pod­sta­wie była dia­gno­zo­wa­na? Czy były to te­sty se­ro­lo­gicz­ne? Nie­ste­ty ich przy­dat­ność w dia­gno­sty­ce jest ogra­ni­czo­na, a tym bar­dziej nie na­da­ją się do oce­ny sku­tecz­no­ści le­cze­nia, gdyż do­dat­nie prze­ciw­cia­ła mogą się utrzy­my­wać na­wet la­ta­mi po kon­tak­cie z gli­stą.

Czy ba­da­nie kału w kie­run­ku jaj pa­so­ży­tów? To ba­da­nie, choć uzna­wa­ne za stan­dard dia­gno­sty­ki, to nie­ste­ty zda­rza się, że mniej do­świad­czo­ny per­so­nel la­bo­ra­to­riów może po­my­lić ma­leń­kie jaja gli­sty z reszt­ka­mi po­kar­mo­wy­mi lub pył­ka­mi ro­ślin. W ta­kim wy­pad­ku war­to wy­ko­nać ba­da­nie w wia­ry­god­nym la­bo­ra­to­rium np. w Sa­ne­pi­dzie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

glista ludzka

27 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa