Loading...

27 czerwca 2022

1 min.

„Moja córka (21 miesięcy) budzi się każdej nocy z wrzaskiem. Co robić?”

„Hi­ste­rycz­nie pła­cze kil­ka­na­ście mi­nut, po czym uspo­ka­ja się i za­sy­pia na rę­kach.” Na py­ta­nie od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Moja cór­ka (21 mie­się­cy) od ty­go­dnia bu­dzi się każ­dej nocy z wrza­skiem. Hi­ste­rycz­nie pła­cze kil­ka­na­ście mi­nut, po czym uspo­ka­ja się i za­sy­pia na rę­kach. W trak­cie trwa­nia ata­ku nie po­zwa­la się do­tknąć, od­py­cha nas, wy­ry­wa się, rzu­ca po łóż­ku. Wcze­śniej nig­dy ta­kie za­cho­wa­nie nie mia­ło miej­sca. W cią­gu dnia za­cho­wu­je się zu­peł­nie nor­mal­nie, po ata­ku śpi da­lej nor­mal­nie. Co się dzie­je? Bar­dzo mnie to mar­twi.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W wy­pad­ku tego typu za­bu­rzeń snu na­le­ży skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą, któ­ry po­mo­że w usta­le­niu ich przy­czy­ny.

Przede wszyst­kim na­le­ży wy­klu­czyć przy­czy­ny so­ma­tycz­ne a tak­że ze­brać do­kład­ny wy­wiad od­no­śnie sa­mych epi­zo­dów – ich mor­fo­lo­gii oraz cza­su wy­stę­po­wa­nia (od za­śnię­cia).

Być może u cór­ki za­czy­na­ją się lęki noc­ne, choć naj­więk­sza czę­stość ich wy­stę­po­wa­nia przy­pa­da na 3. roku ży­cia. Nie­za­leż­nie od przy­czy­ny pe­dia­tra po­wi­nien oce­nić, czy dziec­ko wy­ma­ga dia­gno­sty­ki w tym kie­run­ku oraz ewen­tu­al­nych kon­sul­ta­cji spe­cja­li­stycz­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sen

27 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa