Loading...

25 lutego 2022

1 min.

„Mojemu niespełna dwuletniemu dziecku rozdwajają się paznokcie. Czy brakuje mu witamin?”

Co może być przy­czy­ną roz­dwa­ja­nia się pa­znok­ci u dwu­lat­ka? Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Wi­tam, mam py­ta­nie od­no­śnie pa­znok­ci u dziec­ka (rok i 8 mie­się­cy). Roz­dwa­ja­ją się strasz­nie (u stóp prze­waż­nie) i pę­ka­ją –zda­rza się to rów­nież u dło­ni. Cze­go bra­ku­je dziec­ku w ta­kim przy­pad­ku? Czy może to być zwią­za­ne z tym, że dziec­ko jest bar­dzo ru­chli­we a pa­znok­cie de­li­kat­ne i może so­bie je tro­chę uszka­dzać? Po­zdra­wiam”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Roz­dwa­ja­nie pa­znok­ci u ma­łych dzie­ci nie­ko­niecz­nie musi być ob­ja­wem nie­do­bo­rów. Ony­cho­schi­zia, któ­ra jest zmia­ną fi­zjo­lo­gicz­ną, po­le­ga wła­śnie na po­przecz­nym roz­dwo­je­niu wol­ne­go brze­gu płyt­ki pa­znok­cio­wej. Za­zwy­czaj jest naj­le­piej wi­docz­na na pa­lu­chach i kciu­kach.

Naj­częst­szą jej przy­czy­ną są po­wta­rza­ją­ce się nie­wiel­kie ura­zy i ob­gry­za­nie pa­znok­ci. U dzie­ci zmia­ny mogą wy­ni­kać też z czę­stych ką­pie­li i prze­dłu­żo­ne­go kon­tak­tu z wil­go­cią.

Je­śli roz­dwo­je­nie płyt­ki wy­stę­pu­je tyl­ko na jed­nym pal­cu (zwy­kle kciu­ku) przy­czy­ną za­zwy­czaj jest jego na­wy­ko­we ssa­nie. Oczy­wi­ście, wśród przy­czyn roz­dwa­ja­nia się pa­znok­ci jest też nie­do­bór wi­ta­min (głów­nie A, E) oraz mi­ne­ra­łów: krze­mu, wap­nia, cyn­ku, ma­gne­zu czy ke­ra­ty­ny jed­nak są to względ­nie rzad­kie sta­ny u dzie­ci, a przed ewen­tu­al­ną su­ple­men­ta­cją na­le­ży skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

paznokcietrudne pytania

25 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.