Loading...

25 lutego 2022

1 min.

„Moje dziecko odkąd zostało odsmoczkowane śpi ciągle z otwartą buzią. Czy to normalne?”

Jed­na z Was na­pi­sa­ła do nas z py­ta­niem, czy to nor­mal­ne, że nie­speł­na dwu­let­nie dziec­ko śpi z otwar­tą bu­zią. Od­po­wia­da spe­cja­li­sta pe­dia­trii – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Wi­tam, moje dziec­ko skoń­czy­ło rok i 8 mie­się­cy i od­kąd zo­sta­ło od­smocz­ko­wa­ne (oko­ło 2 ty­go­dnie temu) śpi cią­gle z otwar­tą bu­zią. Czy to nor­mal­ne? Bar­dzo pro­szę o od­po­wiedź.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Spa­nie z otwar­tą bu­zią nie jest nor­mal­ne. W pra­wi­dło­wych wa­run­kach zdro­we dziec­ko po­win­no spać z za­mknię­tą bu­zią, od­dy­cha­jąc przez nos.

Je­śli taka sy­tu­acja się utrzy­mu­je, na­le­ży udać się do pe­dia­try, któ­ry zbie­rze do­kład­ny wy­wiad, zba­da dziec­ko i oce­ni ko­niecz­ność skie­ro­wa­nia do spe­cja­li­sty:

  • la­ryn­go­log w przy­pad­ku po­dej­rze­nia prze­ro­stu mig­dał­ka gar­dło­we­go lub in­nych przy­czyn nie­droż­no­ści nosa),
  • lo­go­pe­dy (za­bu­rze­nia w ob­rę­bie apa­ra­tu mowy),
  • lub sto­ma­to­lo­ga (wada zgry­zu).

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sentrudne pytania

25 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.