Loading...

2 listopada 2022

2 min.

„Na twarzy mojej córki pojawiły się pajączki naczyniowe. Czy one znikną?”

Czy pa­jącz­ki na­czy­nio­we mogą znik­nąć, kie­dy skó­ra u dziec­ka zro­bi się grub­sza? Czy ist­nie­ją ja­kieś pre­pa­ra­ty do pie­lę­gna­cji tego typu skó­ry nie­mow­ląt?

Alicja Jaczewska

„Dzień do­bry, na twa­rzy mo­jej cór­ki (5 mię­sie­cy) po­ja­wi­ły się pa­jącz­ki na­czy­nio­we (cała sieć – po­licz­ki, oko­li­ce nosa i ust). Mała od uro­dze­nia mia­ła czer­wo­ne pla­my z wi­docz­ny­mi kre­secz­ka­mi, póź­niej zbla­dły, a te­raz w miej­sce plam po­ja­wi­ły się licz­ne pa­jącz­ki (praw­do­po­dob­nie po prze­grza­niu), do­dat­ko­wo ząb­ku­je, więc bar­dzo się śli­ni i wszyst­ko wkła­da do ust, co po­draż­nia skó­rę i pa­jącz­ki są jesz­cze bar­dziej wi­docz­ne. Czy pa­jącz­ki na­czy­nio­we mogą znik­nąć, kie­dy skó­ra zro­bi się grub­sza? Czy ist­nie­ją ja­kieś pre­pa­ra­ty do pie­lę­gna­cji tego typu skó­ry nie­mow­ląt?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie­ste­ty, nie­któ­re dzie­ci (czę­ściej dziew­czyn­ki) mogą mieć ten­den­cje do pę­ka­nia na­czy­nek i po­ja­wia­nia się pa­jącz­ków na­czy­nio­wych. W du­żej mie­rze jest to uwa­run­ko­wa­ne ge­ne­tycz­nie.

Sy­tu­acje, któ­re sprzy­ja­ją ich po­wsta­wa­niu to eks­po­zy­cja za­rów­no na wy­so­kie, jak i ni­skie tem­pe­ra­tu­ry, wy­mio­ty, na­si­lo­ny ka­szel. Za­zwy­czaj, je­śli po­ja­wia­ją się u ta­kich ma­lusz­ków to z cza­sem mogą za­ni­kać.

Nie­ste­ty u dzie­ci nie ma sku­tecz­nych i bez­piecz­nych me­tod le­cze­nia. Nie je­ste­śmy też w sta­nie w 100% za­po­bie­gać ich wy­stę­po­wa­niu, ale mo­że­my zmniej­szyć ry­zy­ko po­ja­wia­nia się pa­jącz­ków.

W tym celu na­le­ży uni­kać ww. sy­tu­acji, któ­re sprzy­ja­ją ich po­wsta­wa­niu. Przede wszyst­kim uży­wać kre­mów ochron­nych zimą i fil­trów UV la­tem, uni­kać bez­po­śred­niej eks­po­zy­cji na słoń­ce, bar­dzo go­rą­cych ką­pie­li i prze­grze­wa­nia.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

pajączki naczyniowetrudne pytania

2 listopada 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.