Loading...

2 listopada 2022

2 min.

„Czy są jakieś normy wielkości penisa u dziecka?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Czy są ja­kieś nor­my wiel­ko­ści pe­ni­sa u dziec­ka? Mój 8-let­ni syn ma mniej­sze­go pe­ni­sa od swo­je­go 5-let­nie­go ku­zy­na.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

We­dle mo­jej wie­dzy ta­kich norm dla dzie­ci nie ma. Są nor­my dla roz­po­zna­nia mi­kro­pe­ni­sa u nie­mow­ląt, ale to skraj­ne przy­pad­ki. Jest do­stęp­nych spo­ro da­nych od­no­śnie dłu­go­ści prą­cia u do­ro­słych męż­czyzn.

Nie jest to przy­pad­ko­we – po pierw­sze w okre­sie doj­rze­wa­nia dłu­gość prą­cia zmie­nia się dia­me­tral­nie, po dru­gie naj­bar­dziej pre­cy­zyj­na jest oce­na dłu­go­ści pe­ni­sa we wzwo­dzie (dłu­gość w spo­czyn­ku nie za­wsze prze­kła­da się na dłu­gość we wzwo­dzie).

Uda­ło mi się do­trzeć do jed­ne­go ba­da­nia na egip­skiej po­pu­la­cji, gdzie oce­nia­no dłu­gość prą­cia u chłop­ców. Wy­ka­za­no, że naj­szyb­szy przy­rost dłu­go­ści człon­ka ob­ser­wu­je się w pierw­szych 5 la­tach ży­cia (ze szczy­tem w pierw­szych 8 mie­sią­cach) a na­stęp­nie po 10. roku ży­cia.

Śred­nia dłu­gość prą­cia u chłop­ców – 5-6 lat wy­no­si­ła ok. 5,6 cm a dla tych w prze­dzia­le wie­ko­wym 8-9 lat – 5,8 cm. Róż­ni­ca za­tem śred­nich dłu­go­ści mię­dzy 5- a 8-lat­kiem to za­le­d­wie 2 mm.

Je­śli cho­dzi na­to­miast o kon­kret­ne wy­mia­ry, na­le­ży pa­mię­tać, że dłu­go­ści człon­ków róż­nią się znacz­nie w za­leż­no­ści od rasy i po­pu­la­cji, w związ­ku z czym nie na­le­ży tych da­nych prze­kła­dać w 100% na pol­skie re­alia.

Prze­czy­taj wię­cej na te­mat roz­mia­ru prą­cia u no­wo­rod­ków.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

2 listopada 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.