Loading...

12 stycznia 2022

3 min.

8 porad o ciąży i macierzyństwie, które słyszała każda z nas

„Wy­śpij się w cią­ży, po­tem bę­dzie tyl­ko go­rzej, na pew­no bę­dziesz mieć chłop­ca bo pięk­nie­jesz…” Z ja­ki­mi jesz­cze zbęd­ny­mi po­ra­da­mi o cią­ży i ma­cie­rzyń­stwie się spo­tka­ły­ście?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Wy­śpij się w cią­ży, po­tem bę­dzie tyl­ko go­rzej

Trud­no się wy­spać jak pę­cherz mo­czo­wy bu­dzi nas czte­ry razy w nocy. Pa­mię­tam, że strasz­nie de­ner­wo­wa­ły mnie tego typu po­ra­dy, któ­re na ko­niec sły­sza­łam na każ­dym kro­ku.

Nie głaszcz brzu­cha – mo­żesz wy­wo­łać skur­cze

Nie ro­zu­miem skąd ten mit. Ma­ci­ca jak każ­dy inny mię­sień pod wpły­wem do­ty­ku, może się kur­czyć – ale to jest nor­mal­ne zdro­we zja­wi­sko. Ta­kie skur­cze pod wpły­wem gła­ska­nia są przy­jem­ne dla mamy i dziec­ka… i ….NIE wy­wo­łu­ją po­ro­du.

Re­gu­lar­ne sto­so­wa­nie kre­mów na pew­no za­po­bie­gnie po­wsta­wa­niu roz­stę­pów

Nie­ste­ty, to czy ko­bie­ta bę­dzie czy nie bę­dzie mia­ła roz­stę­pów w cią­ży za­le­ży głow­nie od jej ge­nów. War­to się kre­mo­wać, żeby nie było, że mó­wię, że nie. Ale bo­le­sna praw­da jest taka, że jed­na ko­bie­ta bę­dzie kre­mo­wa­ła 3 razy dzien­nie a i tak zro­bią jej się roz­stę­py, a inna kom­plet­nie o tym bę­dzie za­po­mi­nać a roz­stę­pów jak nie było tak nie bę­dzie.

„Na pew­no bę­dziesz mieć chłop­ca bo pięk­nie­jesz”, „O wi­dać, że cór­cia od­bie­ra ci uro­dę”

Nie ma żad­nych do­wo­dów na­uko­wych na ten bab­ci­ny za­bo­bon. Nie lu­bię go, bo ani nie jest praw­dzi­wy a co gor­sza czę­sto ko­bie­ty myl­nie się na­sta­wia. Już nie mó­wiąc o tym jak mają się czuć te „z cór­cia­mi”… brzyd­kie?

Skom­ple­to­wa­na wy­praw­ka to pod­sta­wa do­bre­go przy­go­to­wa­nia do ma­cie­rzyń­stwa

Że­by­ście ku­pi­li naj­droż­sze ga­dże­ty, prze­czy­ta­li set­ki po­rad na te­mat wy­praw­ki i tak gwa­ran­tu­je wam, że w pierw­szym ty­go­dniu ży­cia dziec­ka oka­że się, że przy­najm­niej dzie­się­ciu rze­czy wam bra­ku­je.

Po cią­ży two­je ży­cie sek­su­al­ne już nig­dy nie bę­dzie ta­kie same

Może na­wet bę­dzie lep­sze. Ro­dzi­ce z ma­ły­mi dzieć­mi – czę­sto mu­szą być dużo bar­dziej kre­atyw­ni – czę­ściej bę­dzie­cie „to” ro­bić na przy­kład na ka­na­pie albo na na­wet wasz mąż bę­dzie or­ga­ni­zo­wał „ro­man­tycz­ne wy­jaz­dy”. A co do spraw tam na dole. Więk­szość ko­biet nie od­czu­wa żad­nej róż­ni­cy. Znam też ko­bie­ty u któ­rych po po­ro­dzie do­zna­nia są na­wet in­ten­syw­niej­sze.

Kar­mie­nie pier­sią to naj­lep­sza me­to­da, żeby wró­cić do fi­gu­ry z przed cią­ży

Kar­mie­nie pier­sią jest naj­lep­sza me­to­dą kar­mie­nia, to jest bez­dy­sku­syj­ne! Ale nie jest tak, że kar­miąc ko­bie­ta sa­mo­ist­nie chud­nie. U czę­ści bę­dzie to praw­da, ale u czę­ści może być na­wet od­wrot­nie, po­nie­waż kar­mie­nie zwięk­sza ape­tyt.

Aby wró­cić do fi­gu­ry kar­miąc trze­ba się tak­że re­gu­lar­nie i zdro­wo od­ży­wiać i w mia­rę moż­li­wo­ści… upra­wiać sport (tak wiem, że trud­no zna­leźć czas z ma­łym dziec­kiem… ja w pierw­szym roku Ro­ge­ra zro­bi­łam do­słow­nie jed­ną je­dy­ną se­rię z Mel B i by­łam 3 razy na ba­se­nie – nie bierz­cie ze mnie przy­kła­du)

Po­ród na­tu­ral­ny to naj­wspa­nial­sze do­świad­cze­nie w ży­ciu

Po­ród, nie­waż­ne czy na­tu­ral­ny czy przez cię­cie ce­sar­skie (!) to zde­cy­do­wa­nie naj­wspa­nial­sze wy­da­rze­nie ja­kie ko­bie­ta może do­świad­czyć w ży­ciu – nie dla­te­go, że jest to przy­jem­ne uczu­cie – ra­czej jest to nie­przy­jem­ne, ale dla­te­go, że da­je­my nowe ży­cie… i cią­ża się koń­czy. Umów­my się, 99% ko­biet w ostat­nich ty­go­dniach ma już dość ?

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2022
ciążacięcie cesarskiedomowe sposobyporód

12 stycznia 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.