Loading...

16 września 2017

4 min.

Co zrobić, gdy „spóźnia” Ci się okres?

Przede wszyst­kim wy­ko­naj test cią­żo­wy – naj­pew­niej­szym te­stem jest ba­da­nie bHCG z krwi w ter­mi­nie spo­dzie­wa­nej mie­siącz­ki lub póź­niej. Te­sty z mo­czu naj­le­piej jest wy­ko­nać z po­ran­ne­go mo­czu, ale te by­wa­ją za­wod­ne.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Kil­ka dni temu jed­na z Was za­da­ła mi to py­ta­nie, któ­re w pierw­szej chwi­li wy­da­wa­ło mi się bar­dzo bła­he. Mia­łam wręcz (wstyd się przy­znać) wra­że­nie, że ta dziew­czy­na robi so­bie ze mnie żar­ty. Jed­nak bar­dzo szyb­ko ugry­złam się w ję­zyk i zro­zu­mia­łam, że coś co dla więk­szo­ści ko­biet może wy­da­wać się oczy­wi­ste, dla in­nych wca­le ta­kie oczy­wi­ste być nie musi.

Je­że­li spóź­nia nam się mie­siącz­ka, a współ­ży­je­my (na­wet sto­su­jąc jed­ną z wie­lu me­tod an­ty­kon­cep­cyj­nych) to na­tu­ral­ne, że po­ja­wia się myśl, że być może to cią­ża.

Test cią­żo­wy

Niby pro­ste, ale jaki ten test cią­żo­wy zro­bić i kie­dy? Nie chce wcho­dzić w dłu­gie dy­wa­ga­cje na te­mat te­stów cią­żo­wych, po­nie­waż na­pi­sa­łam o tym od­ręb­ny post.

Pod­su­mo­wu­jąc go, naj­pew­niej­szym te­stem cią­żo­wym jest ba­da­nie bHCG z krwi w ter­mi­nie spo­dzie­wa­nej mie­siącz­ki lub póź­niej. Te­sty z mo­czu, w szcze­gól­no­ści wy­ko­na­ne w cią­gu dnia, a nie z po­ran­ne­go mo­czu mogą być dość za­wod­ne. Test cią­żo­wy z mo­czu do­dat­ni jest do­dat­ni, ale ujem­ny nie­ste­ty nie wy­klu­cza na 100% cią­ży.

Wszyst­ko by­ło­by pro­ste i pięk­nie, gdy­by każ­da ko­bie­ta mia­ła re­gu­lar­ne cy­kle mie­siącz­ko­we oraz gdy­by były one ta­kie książ­ko­we – 14 dniu cy­klu jest owu­la­cja, a po ko­lej­nych 14 dniach mie­siącz­ka.

Nie­ste­ty, ta­kie wzo­ro­we cy­kle ma mniej niż 1/3 ko­biet. Za „nor­mal­ne” cy­kle uwa­ża się te, któ­re trwa­ją 21-35 dni – co mie­siąc są w ta­kim sa­mym (plus mi­nus 3-4 dni) od­stę­pie.

Mó­wiąc wprost – je­że­li ko­bie­ta ma osta­nie 3 cy­kle co 26, 31, 28 dni – to nie mo­że­my żad­ne­go z tych cy­kli uznać za nie­pra­wi­dło­wy. Tym nie­mniej ko­bie­ta taka nig­dy nie wie czy dany cykl jest aku­rat 26-dnio­wy czy 31-dnio­wy – a ta 5-dnio­wa róż­ni­ca bę­dzie już za­sad­ni­cza je­że­li cho­dzi o wy­ko­na­nie te­stu.

Dla­te­go uzna­je­my, że test cią­żo­wy trze­ba wy­ko­nać, je­że­li mie­siącz­ka spóź­nia się dłu­żej niż nasz naj­dłuż­szy ty­po­wy cykl. Czy­li u na­szej przy­kła­do­wej ko­bie­ty po 32. dniach (31 dni cy­klu – 32 dzień jest tym „spóź­nio­nym”).

Jesz­cze więk­sze „scho­dy” na­po­tka­my u ko­biet, któ­re mają zu­peł­nie nie­re­gu­lar­ne mie­siącz­ki. Cięż­ko wte­dy w ogó­le mó­wić o „spóź­nia­niu się” – u tych ko­biet je­dy­ną za­sa­dą, jaką mo­że­my za­sto­so­wać jest to, aby wy­ko­nać test cią­żo­wy 14-15 dni po sto­sun­ku, w któ­rym mo­gło dojść do za­płod­nie­nia.

Je­że­li ko­bie­ta współ­ży­je re­gu­lar­nie – to po­now­nie tych punk­tów (sto­sun­ków) od­nie­sie­nia mamy zbyt wie­le.

I nig­dy ani my gi­ne­ko­lo­dzy, ani Wy pa­cjent­ki nie mo­że­my mieć pew­no­ści, że ko­bie­ta, któ­ra wy­ko­na­ła test cią­żo­wy (czy to z mo­czu czy na­wet z krwi) nie jest w cią­ży, po­nie­waż może być w cią­ży młod­szej niż te 12 dni od za­płod­nie­nia. Wte­dy po pro­stu nie ma me­to­dy, aby cią­żę stwier­dzić.

Lek­cja nr 1

Je­że­li ko­bie­ta współ­ży­je i na­wet się za­rze­ka, że wy­klu­cza cią­że, bo sto­su­je an­ty­kon­cep­cję, a spóź­nia się jej mie­siącz­ka – mu­si­my wy­ko­nać test cią­żo­wy.

Lek­cja nr 2

Je­że­li test wyj­dzie ujem­ny, a ko­bie­ta współ­ży­je, to po oko­ło ty­go­dniu po­win­ni­śmy wy­ko­nać ko­lej­ny test cią­żo­wy.

Lek­cja nr 3

Je­że­li ko­bie­ta nie współ­ży­je lub te­sty wy­klu­cza­ją cią­żę to wte­dy mu­si­my się za­sta­no­wić nad in­ny­mi przy­czy­na­mi bra­ku mie­siącz­ki.

Na pierw­szym miej­scu je­że­li cho­dzi o czę­stość będą:

  • za­bu­rze­nia hor­mo­nal­ne wy­ni­ka­ją­ce z na­sze­go sty­lu ży­cia.
  • ta­kie czyn­ni­ki jak: od­chu­dza­nie, zwięk­szo­na lub zmniej­szo­na niż zwy­kle ak­tyw­ność fi­zycz­na, stres, po­dróż mogą za­bu­rzyć nasz cykl mie­sięcz­ny i może dojść do prze­su­nię­cia lub na­wet „wy­pad­nię­cia” jed­ne­go cy­klu.

Nie jest to za­zwy­czaj nic groź­ne­go i „każ­da” ko­bie­ta ma pra­wo mieć dwa nie­re­gu­lar­ne cy­kle w roku. Do­pie­ro po trzech cy­klach za­czy­na­my się mar­twić, że przy­czy­na jest jed­nak po­waż­niej­sza.

Ja­kie mogą być po­waż­niej­sze przy­czy­ny spóź­nia­ją­ce­go się okre­su?

  1. Tor­bie­le jaj­ni­ków, któ­re za­bu­rza­ją ich funk­cje.
  2. Ano­rek­sja.
  3. Za­bu­rze­nia funk­cji przy­sad­ki mó­zgo­wej – tu moż­na wy­mie­nić masę przy­czyn na gu­zach tej oko­li­cy za­czy­na­jąc lub na hi­per­pro­lak­ty­ne­mii koń­cząc.
  4. Ze­spół przed­wcze­sne­go wy­ga­sa­nia funk­cji jaj­ni­ków.
  5. Me­no­pau­za.

I zno­wu Was na ko­niec na­stra­szy­łam. Ro­zu­miem, że nie­jed­na ko­bie­ta boi się przed­wcze­snej me­no­pau­zy. Zgad­nij­cie, ile razy w ży­ciu przy­szła do mnie pa­cjent­ka prze­świad­czo­na, że ma przed­wcze­sną me­no­pau­zę – a ja roz­po­zna­łam u niej cią­żę?

To wca­le nie­rzad­kie. My­ślę, że przy­najm­niej na te­raz pa­mię­tam dzie­sięć ta­kich przy­pad­ków. Tak­że za­nim za­cznie­cie pa­ni­ko­wać – zrób­cie test cią­żo­wy i z wy­ni­kiem te­stu uda­je­cie się do gi­ne­ko­lo­ga.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ciążamenopauzamiesiączkatest ciążowytorbiele jajników

16 września 2017

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.