Loading...

9 marca 2022

2 min.

4 sposoby na poprawę snu po porodzie (bez leków)

Nie­mal po­ło­wa świe­żo upie­czo­nych mam nie śpi po po­ro­dzie tyle go­dzin, ile po­win­na. Na szczę­ście, ist­nie­ją przy­najm­niej czte­ry – nie­dro­gie i ła­two do­stęp­ne spo­so­by, któ­re mogą ja­kość i dłu­gość tego snu po­pra­wić. Ja­kie?

Ewa Drozdowicz-Jastrzębska

Ewa Drozdowicz

Okres po­po­ro­do­wy to czas wy­wra­ca­ją­cy do góry no­ga­mi na­sze do­tych­cza­so­we pory snu. Kar­mie­nie pier­sią może do­dat­ko­wo ogra­ni­czać moż­li­wość sto­so­wa­nia do­raź­nych le­ków na­sen­nych po po­ro­dzie (prze­czy­taj wię­cej o le­kach w trak­cie lak­ta­cji). W jaki spo­sób za­tem po­pra­wić ja­kość snu po po­ro­dzie bez le­ków?

Wy­si­łek fi­zycz­ny

Ba­da­nia wy­ka­za­ły, że naj­więk­szy po­zy­tyw­ny wpływ na sen po po­ro­dzie ma wy­si­łek fi­zycz­ny. Za­le­ca­na jest re­gu­lar­na, umiar­ko­wa­na ak­tyw­ność fi­zycz­na w cią­gu dnia, któ­rą na­le­ży za­koń­czyć na go­dzi­nę przed po­ło­że­niem się do łóż­ka.

Die­ta

Nie bez zna­cze­nia jest tak­że die­ta, i nie cho­dzi tyl­ko o ko­la­cję. Oka­zu­je się, że śnia­da­nie bo­ga­te w tryp­to­fan i wi­ta­mi­nę B6 po­pra­wia ja­kość snu. W skład­ni­ki te bo­ga­te są w szcze­gól­no­ści soja, ryby, jaja i żół­te sery.

Świa­tło sło­necz­ne

Po­zy­tyw­ny efekt daje też eks­po­zy­cja na świa­tło sło­necz­ne w go­dzi­nach po­ran­nych. Gdy wy­cho­dzi­my rano na spa­cer nasz or­ga­nizm do­sta­je sy­gnał, że oto roz­po­czął się dzień i prze­sta­wia się na tryb ak­tyw­no­ści.

Ma­saż

Ko­lej­na me­to­da, któ­rej mo­że­my się pod­dać z przy­jem­no­ścią to ma­saż. Poza tym, że po­pra­wia sen, ma tak­że dzia­ła­nie od­prę­ża­ją­ce, zmniej­sza lęk i do­le­gli­wo­ści bó­lo­we.

Au­to­rem ar­ty­ku­łu jest lek. Ewa Droz­do­wicz-Ja­strzęb­ska, le­karz psy­chia­tra w trak­cie spe­cja­li­za­cji.

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2022
poródsen

9 marca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.