Loading...

19 lipca 2022

1 min.

Czopek z mydła na zaparcie – czy ta babcina metoda działa?

Czy czo­pek z my­dła to do­bry spo­sób ra­dze­nia so­bie z za­par­ciem u dzie­ci? Cza­sem war­to zwe­ry­fi­ko­wać swo­ją wie­dzę na­wet na te­mat me­tod prze­ka­zy­wa­nych z po­ko­le­nia na po­ko­le­nie.

Alicja Jaczewska

Czo­pek z my­dła to je­den ze sta­rych tra­dy­cyj­nych spo­so­bów na za­par­cie. Co cie­ka­we, na licz­nych fo­rach in­ter­ne­to­wych da­lej funk­cjo­nu­je jako pro­ste, ta­nie i ła­two do­stęp­ne roz­wią­za­nie i „gdy wszyst­kie inne za­wio­dą” to jest naj­lep­sze.

Dla­cze­go czo­pek z my­dła na za­par­cie to zły po­mysł?

Po pierw­sze dla­te­go, że choć może być sku­tecz­ny, to nie­ste­ty wpro­wa­dze­nie ka­wał­ków my­dłą do bań­ki od­byt­ni­cy może po­draż­niać bło­nę ślu­zo­wą, po­wo­du­jąc ból i dys­kom­fort.

Po dru­gie – są znacz­nie lep­sze, sku­tecz­niej­sze i bez­piecz­niej­sze me­to­dy ra­dze­nia so­bie z za­par­ciem.

Spraw­dzo­ne, sku­tecz­ne i bez­piecz­ny spo­sób na za­par­cie:

  • jako lek pierw­sze­go rzu­tu – ma­kro­go­le po­da­wa­ne do­ust­nie,
  • czop­ki gli­ce­ry­no­we,
  • wle­wy do­od­byt­ni­cze.

War­to też pa­mię­tać, że za­par­cie czyn­no­ścio­we to za­zwy­czaj bar­dziej zło­żo­ny pro­blem, niż sam brak wy­próż­nie­nia w da­nej chwi­li, i bez kom­plek­so­we­go po­dej­ścia trud­no bę­dzie go roz­wią­zać.

Prze­czy­taj wię­cej o:

mity zdrowotnezaparcie

19 lipca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.