Loading...

25 stycznia 2022

2 min.

Dr Falęcki i jego nieplanowana ciąża

Oka­zu­je się, że ży­cie cza­sem pi­sze nie­ocze­ki­wa­ne sce­na­riu­sze tyl­ko po to, by po­tem za­to­czyć koło prze­zna­cze­nia. Bo kto by po­my­ślał, że dr Fa­lęc­ki z taką pre­cy­zją wcie­li w ży­cie swo­je za­mi­ło­wa­nie do ludz­kich na­ro­dzin.

Redakcja

Redakcja

Wy­kształ­co­ny, in­te­li­gent­ny, ele­ganc­ki i z po­czu­ciem hu­mo­ru. Ide­ał – choć po­dob­no ta­kich nie ma! Dr Woj­ciech Fa­lęc­ki @dr_woj­ciech­fa­lec­ki wspa­nia­ły le­karz, obec­nie re­zy­dent po­łoż­nic­twa i gi­ne­ko­lo­gii, do tego fi­zjo­te­ra­peu­ta i na­uczy­ciel aka­de­mic­ki. Jak sam o so­bie mówi, na­ro­dzi­ny to jego pa­sja. I dziś wła­śnie te na­ro­dzi­ny chcie­li­by­śmy wziąć na ta­pet.

Ale za­nim o go­rą­cej plot­ce, czas na zwe­ry­fi­ko­wa­nie Two­jej wie­dzy i kil­ka klu­czo­wych py­tań:

Je­śli znasz od­po­wie­dzi na te py­ta­nia, to bra­wo wy­gry­wasz pi­kant­ne szcze­gó­ły na­szej plot­ki. Je­śli nie, to tym bar­dziej za­chę­ca­my Cię do po­zna­nia hi­sto­rii mamy pew­ne­go zna­ne­go le­ka­rza, któ­ra uro­dzi­ła dwóch sy­nów – uwa­ga! W od­stę­pie 11 mie­się­cy…

Star­szy brat dr Fa­lęc­kie­go, to pier­wo­rod­ny w ro­dzi­nie, ale dłu­go nie na­cie­szył się ży­ciem je­dy­na­ka i ro­dzi­ciel­skim roz­piesz­cza­niem. Pani Fa­lęc­ka, dwa mie­sią­ce od pierw­sze­go po­ro­du, nie­co uśpio­na nową ro­dzi­ciel­ską rolą, za­uro­czo­na naj­star­szym syn­kiem i kar­mią­ca go pier­sią – przy­ję­ła nie­świa­do­mie błęd­ną tezę, że praw­do­po­do­bień­stwo tak szyb­kiej po­now­nej cią­ży jest zwy­czaj­nie nie­moż­li­we.

Ja­kież było jej zdzi­wie­nie, kie­dy do­pie­ro co cie­sząc się z pierw­szych uśmie­chów pier­wo­rod­ne­go do­wie­dzia­ła się, że jest po­now­nie w cią­ży. Dziś, bez wąt­pie­nia dr Fa­lęc­ki jest jed­nym z dwóch ulu­bio­nych sy­nów pań­stwa Fa­lęc­kich i za­pew­ne nie ża­łu­ją już jego nie­za­pla­no­wa­ne­go przyj­ścia na świat.

Mo­rał z tej hi­sto­rii jest taki:

Nadal po­ku­tu­je błęd­ne prze­ko­na­nie, że sko­ro mie­siącz­ka nie wró­ci­ła jesz­cze po po­ro­dzie, to nie ma moż­li­wo­ści zaj­ścia w ko­lej­ną cią­żę. A praw­da jest taka, że na­wet za­nim po­ja­wi się mie­siącz­ka może wró­cić Ci płod­ność.

Dru­gi mit do­ty­czy tego, że kar­mie­nie pier­sią chro­ni przed moż­li­wo­ścią za­płod­nie­nia – tym­cza­sem to nie­praw­da. No i oczy­wi­ście moż­li­we jest uro­dze­nie dwój­ki dzie­ci w tym sa­mym roku, z dwóch róż­nych ciąż np. pierw­sze w stycz­niu a dru­gie w grud­niu.

ciąża

25 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa