Loading...

11 stycznia 2022

2 min.

Podczas bajkowego urlopu złamała podstawowe zasady

Ob­ser­wa­tor­ki Emi­lii Lu­bań­skiej-Jóź­wiak su­mien­nie oglą­da­jąc jej in­sta­sto­ries, bły­ska­wicz­nie wy­ła­pa­ły je­den szcze­gół, któ­ry zde­ma­sko­wał pro­jek­tant­kę. To coś, cze­go przy­ja­ciół­ka ma­my­gi­ne­ko­log po pro­stu nie może nie wie­dzieć!

Redakcja

Redakcja

Emi­lia Lu­bań­ska-Jóź­wiak zo­sta­ła przy­ła­pa­na na ro­man­tycz­nym wy­jeź­dzie z mę­żem. Wy­bra­li się w je­den z naj­pięk­niej­szych za­kąt­ków Pol­ski.

Wi­dok na Je­zio­ro Roż­now­skie z ich ho­te­lu za­pie­rał dech w pier­siach i chy­ba na każ­dym zro­bił duże wra­że­nie. In­ter­nau­ci nie mo­gli wyjść z za­chwy­tu nad gó­ra­mi, je­sien­ny­mi ko­lo­ra­mi i oczy­wi­ście prze­pięk­ną Emi­lią (@emi­lie­vi­vre). Pod jej zdję­cia­mi czy­ta­my m.in. ta­kie ko­men­ta­rze:

Raj na zie­mi!

Za­zdro, tak trze­ba żyć

No taką je­sień to ja ro­zu­miem. Pięk­nie tam! Od­po­czy­waj­cie.

Emil­ka sama przy­zna­ła, że góry je­sie­nią wy­mia­ta­ją.

Emi­lia co­dzien­nie re­la­cjo­no­wa­ła co u nich i jak spę­dza­ją czas. Jed­ne­go wie­czo­ru czuj­ni in­ter­nau­ci, pod­czas jej sto­ries w ogrom­nej ła­zien­ce za­uwa­ży­li, że na ho­te­lo­wej wan­nie stoi żel do hi­gie­ny in­tym­nej dla ko­biet. In­flu­en­cer­ka szyb­ko zo­sta­ła za­sy­pa­na py­ta­nia­mi, czy sama przy­wio­zła go ze sobą.

Kie­dy się przy­zna­ła – wy­buchł skan­dal! Po­ja­wi­ły się py­ta­nia i rady od ob­ser­wa­to­rów:

Przy­ja­ciół­ka @ma­my­gi­ne­ko­log i ła­mie ta­kie za­sa­dy?!

Emil­ka, to Ty nie wiesz, że nie po­win­no się tak?

Czas na zmia­ny! Zdro­we zmia­ny. Po­myśl o tym.

Nie mi­nę­ło kil­ka go­dzin, kie­dy Emil­ka przy­zna­ła się, że za­dzwo­ni­ła do przy­ja­ciół­ki gi­ne­ko­log i ta dość do­kład­nie wy­ja­śni­ła jej, gdzie po­peł­ni­ła kar­dy­nal­ny błąd. Szcze­rze też przy­zna­ła, że wie­le lat żyła w nie­wie­dzy, ale te­raz chce sze­rzyć świa­do­mość da­lej, by inne dziew­czy­ny na­uczy­ły się na jej wpad­ce.

Ob­ser­wa­tor­ki po­gra­tu­lo­wa­ły od­wa­gi, a inne z za­in­te­re­so­wa­niem py­ta­ły o szcze­gó­ły roz­mo­wy z ko­le­żan­ką. My nie wie­my o czym do­kład­nie roz­ma­wia­ły, ale pew­ne jest jed­no – naj­lep­sza w hi­gie­nie in­tym­nej jest czy­sta woda i do­słow­nie kro­pel­ka de­li­kat­ne­go pły­nu do ką­pie­li. Do tego wie­trze­nie­na­ro­do­we i nie­po­trzeb­ne są żad­ne spe­cjal­ne pły­ny re­kla­mo­wa­ne w mass me­diach.

Pu­bli­ka­cja może za­wie­rać ele­men­ty hu­mo­ry­stycz­ne i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej.

Je­śli masz po­mysł na ma­te­riał do sek­cji Plo­teRP, wy­ślij nam wia­do­mość na ad­res: do­no­sy@ro­ger­pu­bli­shing.pl.

higiena intymnawietrzenie narodowe

11 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa