Loading...

1 lutego 2023

1 min.

„Co zrobić żeby dziecko nie ssało kciuka?”

Trud­ne py­ta­nie od na­szej czy­tel­nicz­ki na te­mat od­ru­chu ssa­nia kciu­ka u dziec­ka.

Alicja Jaczewska

„Co zro­bić żeby dwu­mie­sięcz­ne dziec­ko nie ssa­ło pal­ca? Cór­ka cały czas wkła­da kciuk do buzi, gdy jej za­mie­nię na smo­czek to go wy­plu­wa i z po­wro­tem pcha pa­lec do buzi”.

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pro­blem ssa­nia kciu­ka jest dość zło­żo­ny. Wie­my już, że prze­dłu­żo­ne ssa­nie może mieć ne­ga­tyw­ne kon­se­kwen­cje, przede wszyst­kim dla zgry­zu i apa­ra­tu mowy.

Z dru­giej jed­nak stro­ny na­le­ży pa­mię­tać, że ssa­nie pa­lusz­ków jest na­tu­ral­nym zja­wi­skiem w okre­sie wcze­sno­nie­mow­lę­cym. Wszyst­ko dla­te­go, że po pierw­sze za­spo­ka­ja po­trze­bę ssa­nia, a po dru­gie przy­go­to­wu­je jamę ust­ną do roz­sze­rza­nia die­ty, a po­tem mowy.

Wra­ca­jąc do sa­me­go od­ru­chu ssa­nia. Na­le­ży zwró­cić uwa­gę jak czę­sto kciuk jest ssa­ny, czy mo­że­my go za­stą­pić smocz­kiem. Po­win­ni­śmy pil­no­wać, aby wraz z roz­wo­jem dziec­ka, po­mi­mo za­stę­po­wa­nia kciu­ka smocz­kiem – z fi­zjo­lo­gicz­ne­go od­ru­chu nie wy­two­rzył się trwa­ły na­wyk. Je­śli tak się sta­nie – war­to go skon­sul­to­wać ze spe­cja­li­stą. Czuj­ność po­win­na rów­nież wzbu­dzić sy­tu­acja, kie­dy za­uwa­ży­my, że tyl­ko jed­na z dło­ni dłu­go­trwa­le do­mi­nu­je, ma­luch wy­bie­ra np. tyl­ko pra­we­go kciu­ka i do tego asy­me­trycz­nie się ukła­da.

Prze­czy­taj rów­nież: Roz­wój dziec­ka mie­siąc po mie­sią­cu – naj­waż­niej­sze eta­py

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

dzieckorozwój

1 lutego 2023

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.