Loading...

7 września 2022

1 min.

„Czy należy usuwać biały nalot między wargami sromowymi mniejszymi i większymi u noworodka?”

Na py­ta­nie za­tro­ska­nej mamy od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Czy na­le­ży do­kład­nie usu­wać bia­ły na­lot mię­dzy war­ga­mi sro­mo­wy­mi mniej­szy­mi i więk­szy­mi? Py­ta­nie o no­wo­rod­ka, ale i star­sze dziew­czyn­ki. No­wo­rod­ko­wi mogę do­czy­ścić, ale sze­ścio­lat­ka myje się sama i nie wiem czy po­win­nam to spraw­dzać i po­ma­gać?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Tak, tę oko­li­cę na­le­ży de­li­kat­nie acz do­kład­nie myć. U nie­mow­ląt poza na­tu­ral­ną wy­dzie­li­ną zbie­ra się w tym miej­scu mocz, reszt­ki kału czy sto­so­wa­nych ma­ści.

Star­sze dziew­czyn­ki na­le­ży uświa­da­miać, aby przy co­dzien­nej ką­pie­li do­kład­nie myły oko­li­cę kro­cza – rów­nież mię­dzy war­ga­mi sro­mo­wy­mi mniej­szy­mi a więk­szy­mi, jed­nak uni­ka­jąc wpro­wa­dza­nia dło­ni, i wody ze środ­kiem my­ją­cym do przed­sion­ka po­chwy.

Prze­czy­taj wię­cej:

higiena intymnatrudne pytania

7 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.